Download

43. Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận
Tập hợp thông báo giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Bạn đang sử dụng phần mềm dự toán nào?


Cập nhật đến ngày 06/11/2014
STT Nội dung Số hiệu Ngày
2014
1 Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I/2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 73/SXD-QLXD 10/01/2014
2 Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III/2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 1515/SXD-QLXD 10/07/2014
3 Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV/2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 2295/SXD-QLXD 10/10/2014

    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 9510938 | Online: 168