Download

Nghị định, Thông tư, Quyết định

Quyết định số 145/QĐ-BXD ngày 10/10/2017 của Bộ Xây dựng: Công bố cập nhật và điều chỉnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Ngày 10/10/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 145/QĐ-BXD về việc công bố cập nhật, điều chỉnh và bổ sung Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 1391/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng.

12/10/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Quyết định số 706/QĐ-BXD ngày 30/06/2017 của Bộ Xây dựng: công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016

Quyết định số 706/QĐ-BXD ngày 30/06/2017 của Bộ Xây dựng công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 30/06/2017.

05/08/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Quyết định số 451/QĐ-BXD ngày 23/05/2017 của Bộ Xây dựng: Công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Quyết định số 451/QĐ-BXD ngày 23/05/2017 của Bộ Xây dựng công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 05/06/2017 và thay thế cho Quyết định số 788/QĐ-BXD ngày 26/08/2010.

06/06/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy

Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy.

04/03/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Ngày 26/12/2016 Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 329/2016/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

01/03/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng: Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/03/2017 và thay thế cho Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009.

22/02/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông tư số 01/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng. Thông tư 01/2017/TT-BXD thay thế Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013. Thông tư 01/2017/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/04/2017.

21/02/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Tổng hợp văn bản xây dựng năm 2015

Luật xây dựng 50/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/05/2015

01/01/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông tư số 209/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở

Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

29/12/2016

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 5895301 | Online: 329