Download

Download

Thông tư số 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công

Thông tư số 15/2019/TT-BXD ban hành ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2020 và thay thế Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

18/01/2020

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông tư số 16/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.

12/01/2020

0 phản hồi

Xem chi tiết
Tổng hợp văn bản pháp luật về Xây dựng, phần 2 (sắp xếp theo thời gian ban hành)

Luật xây dựng 50/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015;
Luật số 03/2016/QH14 bãi bỏ Điều 151 của Luật xây dựng số 50/2014/QH13 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.
Nghị định số 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019. Nhiều thông tư hướng dẫn đã được Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn NĐ số 68/2019/NĐ-CP.

11/01/2020

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông tư số 09/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tư 09/2019/TT-BXD thay thế Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.

08/01/2020

0 phản hồi

Xem chi tiết
Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ: Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ: Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 01/10/2019 và thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

15/08/2019

1 phản hồi

Xem chi tiết
Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2018 và thay thế Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 03 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

11/01/2018

0 phản hồi

Xem chi tiết
Tài liệu hướng dẫn sử dụng ADTPro 9.8.01 với CV số 01/SXD-KT&VLXD khu vực tỉnh Lâm Đồng

Ngày 02/01/2018, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã ban hành công văn số 01/SXD-KT&VLXD công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Tài liệu hướng dẫn sau đây giúp người sử dụng phần mềm dự toán ADTPro lập dự toán phù hợp thông tư số 05/2016/TT-BXD và công văn số 01/SXD-KT&VLXD của Sở Xây dựng tỉnh Lâm đồng.

05/01/2018

0 phản hồi

Xem chi tiết
Tổng hợp định mức dự toán xây dựng công trình và chuyên ngành

Tổng hợp định mức dự toán xây dựng công trình, định mức chuyên ngành

03/01/2018

1 phản hồi

Xem chi tiết
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) - Công tác sử dụng vật liệu xây không nung công bố kèm theo Quyết định số 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) - Công tác sử dụng vật liệu xây không nung công bố kèm theo Quyết định số 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

02/01/2018

0 phản hồi

Xem chi tiết
Tổng hợp văn bản pháp luật về Xây dựng (sắp xếp theo thời gian ban hành)

Luật xây dựng 50/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015;
Luật số 03/2016/QH14 bãi bỏ Điều 151 của Luật xây dựng số 50/2014/QH13 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017

01/01/2018

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 8724629 | Online: 2445