Download

Định mức xây dựng, chuyên ngành

Tổng hợp định mức dự toán xây dựng công trình và chuyên ngành

Tổng hợp định mức dự toán xây dựng công trình, định mức chuyên ngành

01/05/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

17/04/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

14/04/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng. Quyết định này thay thế văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng và có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2017.

19/01/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Định mức dự toán môi trường đô thị - Công tác sản xuất và Duy trì cây xanh đô thị ban hành kèo theo QĐ số 39/2002/QĐ-BXD

Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị công bố kèm theo công văn số 2273/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng chỉ bao gồm phần duy trì cây xanh.

30/11/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt Hệ thống đường ống dẫn khí và Trạm (phần trên bờ) công trình đường ống dẫn khí PM3 - Cà Mau ban hành kèm theo văn bản số 2663/QĐ-NLDK ngày 12/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

Tập định mức dự toán dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt Hệ thống đường ống dẫn khí và Trạm (phần trên bờ) công trình đường ống dẫn khí PM3 - Cà Mau là cơ sở để lập đơn giá XDCB, lập và phê duyệt Tổng dự toán và dự toán công tác lắp đặt tuyến ống dẫn khí và trạm (phần trên bờ), công trình đường ống dẫn khí PM3-Cà Mau.

07/08/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 5895287 | Online: 315