Download

46. Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình
Tập hợp thông báo giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bạn đang sử dụng phần mềm dự toán nào?


Cập nhật đến ngày 30/11/2014
STT Nội dung Số hiệu Ngày
2014
1 Công bố giá gốc vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 98/CBLN-XD-TC 07/02/2014
2 Công bố giá gốc vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 191/CBLN-XD-TC 26/02/2014
3 Công bố giá gốc vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 351/CBLN-XD-TC 02/04/2014
4 Công bố bổ sung giá cát xây dựng tháng 03 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 441/CBLN-XD-TC 22/04/2014
5 Công bố giá gốc vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 496/CBLN-XD-TC 06/05/2014
6 Công bố giá gốc vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 632/CBLN-XD-TC 02/06/2014
7 Công bố giá gốc vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 795/CBLN-XD-TC 01/07/2014
8 Công bố giá gốc vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 1114/CBLN-XD-TC 04/08/2014
9 Công bố giá gốc vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 1328/CBLN-XD-TC 03/09/2014
10 Công bố giá gốc vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 1474/CBLN-XD-TC 01/10/2014
11 Công bố giá gốc vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 1748/CBLN-XD-TC 30/10/2014


Nguồn: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình

    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 9511115 | Online: 333