Download

48. Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi
Tập hợp thông báo giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Bạn đang sử dụng phần mềm dự toán nào?


Cập nhật đến ngày 15/07/2014
STT Nội dung Số hiệu Ngày
2014
1 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01/2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 136/SXD-KTKHXD&HT 12/02/2014
2 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02/2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 261/SXD-KTKHXD&HT 06/03/2014
3 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03/2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 441/SXD-KTKHXD&HT 08/04/2014
4 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04/2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 664/SXD-KTKHXD&HT 14/05/2014
5 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05/2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 810/SXD-KTKHXD&HT 09/06/2014
6 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06/2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 1036/SXD-KTKHXD&HT 15/07/2014


Nguồn: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 9511019 | Online: 244