Tin tức & sự kiện

Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Khánh Hòa (năm 2014)
Ngày 20/03/2014, UBND tỉnh Khánh Hòa đã công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa:

Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (667/QĐ-UBND); Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (668/QĐ-UBND); Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát (669/QĐ-UBND); Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa (670/QĐ-UBND);...
Ngày 20/03/2014, UBND tỉnh Khánh Hòa đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (đơn giá năm 2014) gồm các bộ đơn giá sau:
1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Khánh Hòa - Phần Xây dựng (QĐ số 667/QĐ-UBND).
2. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Khánh Hòa - Phần Lắp đặt (QĐ số 668/QĐ-UBND). 
3. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Khánh Hòa - Phần Khảo sát (QĐ số 669/QĐ-UBND). 
4. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Khánh Hòa - Phần Sửa chữa (QĐ số 670/QĐ-UBND).
5. Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Khánh Hòa (QĐ số 671/QĐ-UBND).

I. Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo mặt bằng giá quý III năm 2013 của tỉnh Khánh Hòa (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng).

II. Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương tối thiểu vùng III - mức 1.550.000 đồng/tháng căn cứ theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ.

Mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ.

Đơn giá xây dựng công trình được tính theo mức lương tối thiểu vùng III - mức 1.550.000 đồng/tháng áp dụng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn các huyện Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa, Vạn Ninh.

Đối với công trình xây dựng trên địa bàn vùng II (Nha Trang, Cam Ranh) và vùng IV (Khánh Sơn, Khánh Vĩnh), khi áp dụng đơn giá được tính chuyển đổi theo các hệ số sau:

Vùng II - lương tối thiểu 1.780.000 đồng/tháng, hệ số nhân công Knc = 1,148
Vùng IV - lương tối thiểu 1.400.000 đồng/tháng, hệ số nhân công Knc = 0,903

III. Chi phí máy thi công được tính toán dựa trên QĐ số 279/QĐ-UBND ngày 07/02/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Khánh Hòa (Bảng giá ca máy tính toán theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD).

Đối với công trình xây dựng trên địa bàn vùng II (Nha Trang, Cam Ranh) và vùng IV (Khánh Sơn, Khánh Vĩnh), khi áp dụng đơn giá được tính chuyển đổi theo các hệ số sau:

Vùng II - lương tối thiểu 1.780.000 đồng/tháng, hệ số máy thi công Kmtc = 1,050
Vùng IV - lương tối thiểu 1.400.000 đồng/tháng, hệ số máy thi công Kmtc = 0,967
 
Kể từ ngày 01/07/2014 trở đi, việc lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán xây dựng công trình áp dụng theo bộ Đơn giá xây dựng công trình do UBND tỉnh công bố ngày 20/03/2014.

Lưu ý:
Tập tin đính kèm bên dưới không bao gồm phụ lục nội dung đơn giá xây dựng công trình.
    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 9758416 | Online: 113