Câu hỏi thường gặp

Mã hiệu đơn giá AK.84822 không có chi phí nhân công
Tại bảng nhập khối lượng, chọn nhập mã hiệu đơn giá AK.84822, phần mềm ADTPro không hiển thị chi phí VL và Nhân công.
Hỏi: Tôi kiểm tra một dự toán được lập bằng phần mềm dự toán khác thì chi phí nhân công mã hiệu AK.84822 là 2.368 đồng, trong khi bảng khối lượng của ADTPro lại thể hiển 0 đồng, xin hỏi cái nào đúng?
 
Trả lời: Mã hiệu đơn giá AK.84822 được công bố kèm theo công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng. Đơn giá xây dựng công trình công bố kèm theo QĐ số 104/2006/QĐ-UBND ngày 14/07/2006 của UBND TP.HCM sử dụng định mức công bố theo QĐ số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/07/2005 của Bộ Xây dựng. Như vậy có thể khẳng định bộ đơn giá của TPHCM công bố theo QĐ số 104/2006/QĐ-UBND hoàn toàn không công bố mã hiệu đơn giá AK.84822.

Cũng xin nhắc lại, phương pháp lập dự toán khá phổ biến tại TPHCM là phương pháp Tổng hợp vật tư và áp giá vật liệu trực tiếp. Đây là phương pháp dựa trên cơ sở sử dụng bộ đơn giá XDCB do địa phương ban hành, xác định thành tiền chi phí nhân công (B1), thành tiền máy thi công (C1). Phân tích định mức hao phí, xác định tổng khối lượng vật tư, áp giá vật tư (giá thông báo tháng hoặc giá thị trường) để xác định thành tiền chi phí vật liệu (Att). Phương pháp này chỉ áp dụng nếu địa phương đã ban hành bộ đơn giá, nếu địa phương chưa ban hành bộ đơn giá mà sử dụng phương pháp này là không phù hợp.

Nếu dự toán của bạn đang lập theo phương pháp tổng hợp vật tư, áp giá vật liệu trực tiếp, tại bảng khối lượng dự toán bạn nhập chi phí nhân công cho mã hiệu AK.84822 là 2.368 đồng là không phù hợp với quy định hiện hành của địa phương.

Để lập dự toán đúng với những mã hiệu chỉ có định mức chưa có công bố đơn giá của địa phương cần phải sử dụng phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Phụ lục 6 - Thông tư số 04/2010/TT-BXD. Như vậy, dự toán của bạn phải có bảng phân tích đơn giá xây dựng công trình thể hiện việc tính toán chi phí nhân công của mã hiệu đơn giá AK.84822 là 2.368 đồng mới đúng. Nếu không có bảng đơn giá xây dựng công trình, khi có người khác thắc mắc đơn giá này lấy từ đâu chắc chắn bạn sẽ không thể tìm ra được văn bản công bố đơn giá.

Trích công văn hướng dẫn của Sở Xây dựng TP.HCM: "Căn cứ quy định tại Điều 16 Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Khoản 3, Điều 17, Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đâu tư xây dựng công trình, Sở Xây dựng đề nghị các Chủ đầu tư, Tổ chức tư vấn, Cá nhân khi lập mới các đơn giá xây dựng công trình phải phù hợp với các định mức dự toán xây dựng công trình đã được Bộ Xây dựng công bố sửa đổi, bổ sung tại các Quyết định nêu trên. Phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Phụ lục 6 - Thông tư số 04/2010/TT-BXD".
    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 10626855 | Online: 352