Download

Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động làm việc ở doanh nghiêp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ: Quy định mức lương tối thiểu vùng I: 3.100.000 đồng/tháng; vùng II: 2.750.000 đồng/tháng; vùng III: 2.400.000 đồng/tháng và vùng IV: 2.150.000 đồng/tháng.
Ngày 11 tháng 11 năm 2014 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp như sau:
- Mức 3.100.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.
- Mức 2.750.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.
- Mức 2.400.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.
- Mức 2.150.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn thuộc vùng IV.
 
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, mức lương tối thiểu vùng như trên được áp dụng từ ngày 01/01/2015.
 
Nghị định này thay thế nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013.

Download tập tin đính kèm:
Nghị định số 103/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2015   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 10626841 | Online: 338