Download

Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ: Về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Nghị định số 15/2013/NĐ-CP thay thế Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thay thế Khoản 4 Điều 13, Điều 18 và Điều 30 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Nghị định số 15/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/04/2013.

Download tập tin đính kèm:
Nghị định 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Nghị định 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 9758405 | Online: 102