Thông tư số 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005: Hướng dẫn chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ
Thông tư số 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005: Hướng dẫn chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ
Thông tư số 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005: Hướng dẫn chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.

Download tập tin đính kèm:
Thông tư số 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 10691390 | Online: 138