Download

Thông tư số 05/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Thông tư số 05/2016/TT-BXD ban hành ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2016 và thay thế Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 
Các đối tượng áp dụng:
1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) áp dụng các quy định của Thông tư này.
2. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng các quy định của Thông tư này.
 
Đơn giá nhân công được xác định theo công thức sau:
                 G­nc = Lnc x Hcb x  1/T
Trong đó:
- Gnc: đơn giá nhân công tính cho một ngày công theo cấp bậc của công nhân trực tiếp sản xuất xây dựng.
- Lnc: mức lương cơ sở đầu vào theo tháng để xác định đơn giá nhân công cho một ngày công theo cấp bậc của công nhân trực tiếp sản xuất xây dựng, đã bao gồm các khoản phụ cấp lương theo đặc điểm, tính chất của sản xuất xây dựng và đã tính đến các yếu tố thị trường, và các khoản bảo hiểm người lao động phải trả theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp). Mức lương cơ sở đầu vào công bố tại Bảng số 1 Phụ lục số 1 của Thông tư này để tham khảo.
- Hcb: hệ số lương theo cấp bậc của nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng công bố tại Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này.
- T: 26 ngày làm việc trong tháng.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2016 và thay thế Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 
 
Download tập tin đính kèm:
Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016   

Ý kiến khách hàng: (2)

Gửi ý kiến

Với thông tư số 01/2015/TT-BXD, các đơn vị tư vấn đã lập dự toán theo cách sau:
- Lập đơn giá xây dựng công trình;
- Tính nhân công theo TT số 01/2015/TT-BXD;
- Tính giá ca máy theo TT số 06/2010/TT-BXD, phần nhân công lái máy tính theo TT số 01/2015/TT-BXD;
Với thông tư số 05/2016/TT-BXD phải đợi SXD công bố mức lương, trường hợp quá lâu SXD vẫn chưa công bố mức lương để tính toán, có thể các đơn vị tư vấn phải chọn mức lương thấp nhất trong khung lương của thông tư số 05/2016/TT-BXD và tiếp tục áp dụng cách lập dự toán như trên (giá ca máy sử dụng định mức theo QĐ số 1134/QĐ-BXD).

Theo như thông tư này thì giá ca máy được điều chỉnh như thế nào. Theo hệ số điều chỉnh nào nếu là HCM đơn giá 104. Hay theo BXD_1134-QD-BXD_08102015 của bộ xây dựng.Vậy thì phải cập nhật mới

Visited: 9342282 | Online: 234