Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương năm 2014

24/09/2014

Ngày 10/09/2014, UBND Tỉnh Bình Dương đã ban hành QĐ số 2210/QĐ-UBND công bố Đơn giá Xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2014 gồm các phần:
Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung) - Định mức theo QĐ số 588/QĐ-BXD;
Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) - Định mức theo QĐ số 587/QĐ-BXD;Xem chi tiết

Video hướng dẫn sử dụng ADTPro

Hình ảnh phần mềm ADTPro

  1. Nhập khối lượng - xem phân tích vật tư
Visited: 1077884 | Online: 98