Thông báo phát hành phiên bản 10.1.32 - cập nhật biểu mẫu theo Thông tư số 10/2020/TT-BTC và Thông tư số 34/2020/TT-BTC

25/05/2020

Bảng tổng hợp dự toán công trình bổ sung chức năng nội suy chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và chi phí kiểm toán độc lập theo hướng dẫn Thông tư số 10/2020/TT-BTC.

Từ ngày 05/05/2020 - 31/12/2020 chi phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự toán xây dựng nộp bằng 50% mức phí quy định.

Xem chi tiết

Visited: 9511050 | Online: 270