Bộ Xây dựng: Công bố định mực dự toán xây dựng công trình (Sửa đổi và Bổ sung) năm 2014

31/07/2014

- Quyết định số 587/QĐ-BXD v/v Công bố định mức dự toán xây dựng công trình Phần Lắp đặt (Sửa đổi và bổ sung).

- Quyết định số 588/QĐ-BXD v/v Công bố định mức dự toán xây dựng công trình Phần Xây dựng (Sửa đổi và bổ sung)Xem chi tiết

Video hướng dẫn sử dụng ADTPro

Hình ảnh phần mềm ADTPro

  1. Nhập khối lượng - xem phân tích vật tư
Visited: 889897 | Online: 185