Ninh Thuận: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình phần Sửa chữa năm 2014

09/11/2014

Cập nhật đơn giá xây dựng công trình phần Sửa chữa, Xây dựng, Lắp đặt mới ban hành năm 2013, 2014.
- Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (công bố theo QĐ số 63/2013/QĐ-UBND ngày 19/09/2013);
- Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (công bố theo QĐ số 12/2014/QĐ-UBND ngày 23/01/2014);
- Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (công bố theo QĐ số 11/2014/QĐ-UBND ngày 23/01/2014);
- Đơn giá xây dựng công trình - Phần Sửa chữa (công bố theo QĐ số 55/2014/QĐ-UBND ngày 05/08/2014);
Xem chi tiết

Video hướng dẫn sử dụng ADTPro

Hình ảnh phần mềm ADTPro

  1. Nhập khối lượng - xem phân tích vật tư
Visited: 1389790 | Online: 405