Thông báo phát hành phiên bản 10.1.09 - Áp dụng định mức Thông tư số 10/2019/TT-BXD

09/03/2020

Ngày 09/03/2020, phát hành phần mềm Dự toán - Dự thầu - Thẩm tra dự toán ADTPro phiên bản 10.1.09, cập nhật dữ liệu định mức ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD.
Bồ sung chức năng tính nhân công theo hướng dẫn của Thông tư số 15/2019/TT-BXD.
Cập nhật dữ liệu phụ lục 2 tính giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD.Xem chi tiết

Visited: 9076001 | Online: 324