Thông báo phát hành phiên bản 9.6.50 - Tính chi phí thẩm định theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC, 210/TT/2016/TT-BTC

06/01/2017

Tính chi phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thẩm định Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật theo hướng dẫn Thông tư số 209/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Tính chi phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng theo hướng dẫn Thông tư số 210/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.Xem chi tiết

Visited: 4861772 | Online: 838