Công bố điều chỉnh thực hiện đơn giá xây dựng cơ bản (phần xây dựng và phần lắp đặt khu vực thành phố Hồ Chí Minh)

27/03/2014

Sửa đổi phần thuyết minh sử dụng bộ đơn giá: "... Các loại công tác xây dựng trong tập đơn giá không quy định độ cao như công tác trát, láng, ốp .v.v. nhưng khi thi công ở độ cao >16m thì sử dụng đơn giá bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao.
Sử dụng phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Phụ lục 6 - Thông tư số 04/2010/TT-BXD để lập dự toán nếu hạng mục công trình có sử dụng định mức 1091/QĐ-BXD, 1172/QĐ-BXD và 1173/QĐ-BXD.Xem chi tiết

Video hướng dẫn sử dụng ADTPro

Hình ảnh phần mềm ADTPro

  1. Nhập khối lượng - xem phân tích vật tư
Visited: 624157 | Online: 4