Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016

16/07/2016

Cập nhật dữ liệu đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/07/2016.

Công văn số 11513/HD-SXD-KTXD ngày 21/07/2016 v/v hướng dẫn thực hiện bộ đơn giá khu vực thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo QĐ số 3384/QĐ-UBND.Xem chi tiết

Visited: 4085189 | Online: 2343