Thông báo phát hành phiên bản 9.9.02 - Hỗ trợ lập bảng dự toán theo NĐ số 68/2019/NĐ-CP

29/10/2019

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ban hành ngày 14/08/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019. Trong thời gian chờ đợi BXD ban hành Thông tư hướng dẫn NĐ số 68/2019/NĐ-CP, phần mềm ADTPro đã tiến hành cập nhật phần mềm bổ sung mẫu tổng hợp kinh phí với các khoản mục chi phí theo NĐ số 68/2019/NĐ-CP, hệ số định mức chi phí vận dụng Thông tư số 06/2016/TT-BXD.Xem chi tiết

Visited: 8539769 | Online: 1973