Bộ Xây dựng: Công bố định mức dự toán Dịch vụ đô thị năm 2014

18/08/2014

- Quyết định số 591/QĐ-BXD: Định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nước đô thị;
- Quyết định số 592/QĐ-BXD: Định mức dự toán Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị;
- Quyết định số 593/QĐ-BXD: Định mức dự toán Duy trì cây xanh đô thị;
- Quyết định số 594/QĐ-BXD: Định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị;Xem chi tiết

Video hướng dẫn sử dụng ADTPro

Hình ảnh phần mềm ADTPro

  1. Nhập khối lượng - xem phân tích vật tư
Visited: 962517 | Online: 104