Thông báo phát hành phiên bản 10.1.01 - cập nhật Thông tư số 09/2019/TT-BXD

10/01/2020

Ngày 10/01/2020, phát hành phần mềm Dự toán - Dự thầu - Thẩm tra dự toán ADTPro phiên bản 10.1.01, cập nhật các chức năng đáp ứng yêu cầu lập dự toán theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng v/v Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 09/2019/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/02/2020 và thay thế thông tư số 06/2016/TT-BXD.Xem chi tiết

Visited: 8853262 | Online: 1106