Thông báo phát hành phiên bản 9.6.06 - Kết xuất đơn giá dự thầu theo mẫu mời thầu Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT

05/05/2016

- Kết xuất đơn giá dự thầu lập theo NĐ số 32/2015/NĐ-CP, hệ số theo thông tư số 04/2010/TT-BXD.
- Kết xuất đơn giá dự thầu lập theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD.
Kết xuất đơn giá dự thầu theo mẫu mời thầu qui định tại Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT có thêm sheet TongHop (Bảng tổng hợp giá dự thầu) tham chiếu chi phí nhà tạm và chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế tại sheet HMC.Xem chi tiết

Visited: 3747460 | Online: 434