Thông báo: Cập nhật định mức xây dựng (235/QĐ-BXD) và định mức lắp đặt (236/QĐ-BXD)
Cập nhật định mức phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) công bố theo quyết định số 235/QĐ-BXD và định mức xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (bổ sung) công bố theo quyết định số 236/QĐ-BXD.
Ngày 04/04/2017, Bộ Xây dựng ban hành quyết định số 235/QĐ-BXD về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung) và quyết định số 236/QĐ-BXD v/v công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần Lắp đặt (bổ sung). Cả hai quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2017.
 
Công ty chúng tôi đã tiến hành cập nhật dữ liệu định mức sửa đổi và bổ sung, cụ thể như sau:
1. Định mức xây dựng công trình - Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung).

Hình: Định mức xây dựng (235/QĐ-BXD)

2. Định mức xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (bổ sung).

Hình: Định mức Lắp đặt (236/QĐ-BXD)

I. Dữ liệu mã hiệu định mức dự toán xây dựng công trình - phần Xây dựng (235/QĐ-BXD):
- Định mức xây dựng (sửa đổi, bổ sung) công bố theo QĐ số 235/QĐ-BXD có 154 mã hiệu định mức, trong đó có khoảng 100 mã hiệu định mức phần hoàn thiện (AK), định mức sử dụng các loại sơn đang sử dụng phổ biến trên thị trường.
- Định mức sửa đổi sẽ có thêm chứ M phía sau mã hiệu định mức đơn giá để phân biệt với mã hiệu định mức do địa phương công bố trước đây.

II. Dữ liệu mã hiệu định mức dự toán xây dựng công trình - phần Lắp đặt (236/QĐ-BXD):
- Định mức lắp đặt (bổ sung) công bố theo QĐ số 236/QĐ-BXD có 344 mã hiệu định mức gồm lắp đặt ống nhựa, cút và hàn nối mặt bích nhựa HDPE bằng phương pháp gia nhiệt. Tất cả các định mức này đều có sử dụng máy gia nhiệt D315mm, 630mm và 1200mm.

QĐ số 1134/QĐ-BXD cũng đã công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy các loại máy gia nhiệt ở trên, chứng tỏ BXD cũng đã có sự chuẩn bị đồng bộ trong việc công bố các loại ca máy và định mức dự toán xây dựng công trình sử dụng các loại máy mới, đáng tiếc là thiếu nguyên giá nên các đơn vị tư vấn khi muốn sử dụng phải tham khảo nguyên gia từ các nhà cung cấp để làm cơ sở tính giá ca máy hoặc chờ SXD công bố đơn giá.

Hướng dẫn cập nhật đơn giá mới:
- Cập nhật ADTPro phiên bản mới nhất.
- Vào menu Tiện ích chọn Tải đơn giá tỉnh/thành phố, tìm kiếm đơn giá "2017" để tải về.   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 9076348 | Online: 116