Tin tức & sự kiện

Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương năm 2018
Ngày 12/10/2017, UBND tỉnh Bình Dương đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương gồm các bộ đơn giá sau: 1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (QĐ số 2787/QĐ-UBND). 2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (QĐ số 2786/QĐ-UBND). 3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa (QĐ số 2784/QĐ-UBND). 4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát (QĐ số 2783/QĐ-UBND). 5. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương (sửa đổi, bổ sung) (QĐ số 541/QĐ-UBND).
Ngày 12/10/2017, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành các quyết định công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương sau đây gọi tắt là bộ đơn giá Bình Dương (2018).
 
Công ty chúng tôi đã tiến hành cập nhật dữ liệu đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương 2018, cụ thể như sau:
1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (QĐ số 2787/QĐ-UBND).
2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (QĐ số 2786/QĐ-UBND).
3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát (QĐ số 2783//QĐ-UBND).
4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa (QĐ số 2784/QĐ-UBND).
5. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương (sửa đổi, bổ sung) (QĐ số 541/QĐ-UBND).
 
 
- Bộ đơn giá Bình Dương (2018) đã bổ sung mã hiệu đơn giá dựa trên định mức công bố theo QĐ số 1091/QĐ-BXD ban hành ngày 26/12/2011; QĐ số 1172/QĐ-BXD ban hành ngày 26/12/2012; QĐ số 1173/QĐ-BXD ban hành ngày 26/12/2012; QĐ số 587/QĐ-BXD ban hành ngày 29/05/2014; QĐ số 588/QĐ-BXD ban hành ngày 29/05/2014; QĐ số 235/QĐ-BXD ban hành ngày 04/04/2017; QĐ số 236/QĐ-BXD ban hành ngày 04/04/2017 của Bộ Xây dựng; QĐ số 1264/QĐ-BXD ban hành ngày 18/12/2017 của Bộ Xây dựng  
 
- Hầu hết đơn giá sử dụng vữa xây, tô, trát và vữa bê tông đều được tính toán với cấp phối định mức vữa xi măng PC40, người lập dự toán không cần phải thực hiện chức năng chuyển đổi đơn giá từ XMPC30 hay XMPC40.

Xử lý dữ liệu chuyển tiếp:
Xử lý dữ liệu chuyển tiếp cho các hạng mục công trình lập dự toán với bộ đơn giá xây dựng công trình Bình Dương (2011) sang sử dụng bộ đơn giá xây dựng công trình Bình Dương (2018).
- Vào menu Tiện ích chọn Thay đổi đơn giá tỉnh/thành phố chọn đơn giá Bình Dương (2018), phần mềm dự toán ADTPro sẽ áp giá vật liệu, nhân công và máy thi công theo bộ đơn giá Bình Dương (2018).
 
Hướng dẫn cập nhật đơn giá mới:
- Cập nhật ADTPro phiên bản mới nhất 9.8.18 (ADTPro đã nâng cấp để hiểu các loại vữa mới như vữa WALL 600 CLAIR, WALL 900 CLAIR, BLOCK-MORTAR, BLOCK-PLASTER (trát), SCL-MORTAR (xây), SCL-MORTAR (trát), G9, G9 (trát trong), G9 (trát ngoài) và Next Build)
- Vào menu Tiện ích chọn Tải đơn giá tỉnh/thành phố, tìm kiếm đơn giá "Bình Dương (2018)" để tải về.   
Visited: 9703230 | Online: 90