Tin tức & sự kiện

Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Thuận năm 2016
Cập nhật dữ liệu đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 16/05/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận.
Ngày 16/05/2016, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành quyết định số 1340/QĐ-UBND v/v công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận sau đây gọi tắt là bộ đơn giá Bình Thuận (2016).
 
Công ty chúng tôi đã tiến hành cập nhật dữ liệu đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Thuận năm 2016, cụ thể như sau:
1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (QĐ số 1340/QĐ-UBND).
2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (QĐ số 1340/QĐ-UBND).
3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa (QĐ số 1340/QĐ-UBND). 
4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát (QĐ số 1340/QĐ-UBND).
 
- Bộ đơn giá Bình Thuận (2016) đã bổ sung mã hiệu đơn giá dựa trên định mức công bố theo QĐ số 1091/QĐ-BXD ban hành ngày 26/12/2011; QĐ số 1172/QĐ-BXD ban hành ngày 26/12/2012; QĐ số 1173/QĐ-BXD ban hành ngày 26/12/2012; QĐ số 587/QĐ-BXD ban hành ngày 29/05/2014 và QĐ số 588/QĐ-BXD ban hành ngày 29/05/2014 của Bộ Xây dựng.
- Hầu hết đơn giá sử dụng vữa xây, tô, trát và vữa bê tông đều được tính toán với cấp phối định mức vữa xi măng PC40, người lập dự toán không cần phải thực hiện chức năng chuyển đổi đơn giá từ XMPC30 hay XMPC40.

Lưu ý:
1. Mã hiệu đơn giá công tác phần Lắp đặt có một số mã hiệu đơn giá trùng nhau. Bộ đơn giá ban hành mã hiệu BB.11111 (Định mức theo CV số 1777/BXD-VP) và đồng thời ban hành mã hiệu BB.11111 (Định mức theo QĐ số 587/QĐ-BXD). Để phân biệt 2 mã hiệu đơn giá này khi cập nhật dữ liệu vào phần mềm dự toán ADTPro, công ty chúng tôi đã thêm chữ A vào sau mã hiệu đơn giá cho những mã hiệu tính theo 1777/BXD-VP. Đây là cách xử lý có tham khảo bộ đơn giá Lắp đặt tỉnh Đắk Lắk (QĐ số 50/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015).
2. Toàn bộ công tác phần Lắp đặt tính đơn giá nhân công thuộc nhóm I (kể cả công tác lắp đặt ống bê tông đường kính 2,5m cũng là nhân công nhóm I).

Xử lý dữ liệu chuyển tiếp:
Xử lý dữ liệu chuyển tiếp cho các hạng mục công trình lập dự toán với bộ đơn giá xây dựng công trình Bình Thuận (2006) sang sử dụng bộ đơn giá xây dựng công trình Bình Thuận (2016).
- Hạng mục công trình đang phân tích vật tư với định mức XMPC40 cần sử dụng tiện ích chuyển đổi mã đơn giá từ PC40 -->PC30, nhằm loại bỏ mã hiệu đơn giá có chữa a phía sau.
- Vào menu Tiện ích chọn Thay đổi đơn giá tỉnh/thành phố chọn đơn giá Bình Thuận (2016), phần mềm dự toán ADTPro sẽ áp giá vật liệu, nhân công và máy thi công theo bộ đơn giá Bình Thuận (2016).
 
Hướng dẫn cập nhật đơn giá mới:
- Cập nhật ADTPro phiên bản mới nhất 9.6.16 (ADTPro đã nâng cấp để hiểu các loại vữa mới như vữa WALL 600 CLAIR, WALL 900 CLAIR, BLOCK-MORTAR, BLOCK-PLASTER (trát), SCL-MORTAR (xây), SCL-MORTAR (trát), G9, G9 (trát trong), G9 (trát ngoài) và Next Build)
- Vào menu Tiện ích chọn Tải đơn giá tỉnh/thành phố, tìm kiếm đơn giá "Bình Thuận (2016)" để tải về.

Công ty chúng tôi không thu thêm bất kỳ chi phí nào khi tiến hành cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình mới do các tỉnh ban hành.Bài viết có liên quan:
1. Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (2016)
2. Công văn số 1453/HD-SXD ngày 31/05/2016 hướng dẫn áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 10878046 | Online: 1537