Tin tức & sự kiện

Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận năm 2018
Ngày 23/01/2018, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành các quyết định công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận sau đây gọi tắt là bộ đơn giá Ninh Thuận (2018).
 
Công ty chúng tôi đã tiến hành cập nhật dữ liệu đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận năm 2018, cụ thể như sau:
1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (QĐ số 10/2018/QĐ-UBND).
2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (QĐ số 09/2018/QĐ-UBND).
3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát (QĐ số 13/2018/QĐ-UBND).
 
 
- Bộ đơn giá Ninh Thuận (2018) đã bổ sung mã hiệu đơn giá dựa trên định mức công bố theo QĐ số 1091/QĐ-BXD ban hành ngày 26/12/2011; QĐ số 1172/QĐ-BXD ban hành ngày 26/12/2012; QĐ số 1173/QĐ-BXD ban hành ngày 26/12/2012; QĐ số 587/QĐ-BXD ban hành ngày 29/05/2014; QĐ số 588/QĐ-BXD ban hành ngày 29/05/2014; QĐ số 235/QĐ-BXD ban hành ngày 04/04/2017; QĐ số 236/QĐ-BXD ban hành ngày 04/04/2017 của Bộ Xây dựng. 
 
- Hầu hết đơn giá sử dụng vữa xây, tô, trát và vữa bê tông đều được tính toán với cấp phối định mức vữa xi măng PC40, người lập dự toán không cần phải thực hiện chức năng chuyển đổi đơn giá từ XMPC30 hay XMPC40.

Lưu ý: Mã hiệu đơn giá công tác phần Lắp đặt có một số mã hiệu đơn giá trùng nhau. Bộ đơn giá ban hành mã hiệu BB.11111 (Định mức theo CV số 1777/BXD-VP) và đồng thời ban hành mã hiệu BB.11111 (Định mức theo QĐ số 587/QĐ-BXD). Để phân biệt 2 mã hiệu đơn giá này khi cập nhật dữ liệu vào phần mềm dự toán ADTPro, công ty chúng tôi đã thêm chữ A vào sau mã hiệu đơn giá cho những mã hiệu tính theo 1777/BXD-VP. Đây là cách xử lý có tham khảo bộ đơn giá Lắp đặt tỉnh Đắk Lắk (QĐ số 50/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015).

Xử lý dữ liệu chuyển tiếp:
Xử lý dữ liệu chuyển tiếp cho các hạng mục công trình lập dự toán với bộ đơn giá xây dựng công trình Ninh Thuận (2015) sang sử dụng bộ đơn giá xây dựng công trình Ninh Thuận (2018).
- Vào menu Tiện ích chọn Thay đổi đơn giá tỉnh/thành phố chọn đơn giá Ninh Thuận (2018), phần mềm dự toán ADTPro sẽ áp giá vật liệu, nhân công và máy thi công theo bộ đơn giá Ninh Thuận (2018).
 
Hướng dẫn cập nhật đơn giá mới:
- Cập nhật ADTPro phiên bản mới nhất 9.8.15 (ADTPro đã nâng cấp để hiểu các loại vữa mới như vữa WALL 600 CLAIR, WALL 900 CLAIR, BLOCK-MORTAR, BLOCK-PLASTER (trát), SCL-MORTAR (xây), SCL-MORTAR (trát), G9, G9 (trát trong), G9 (trát ngoài) và Next Build)
- Vào menu Tiện ích chọn Tải đơn giá tỉnh/thành phố, tìm kiếm đơn giá "Ninh Thuận (2018)" để tải về.   
Visited: 9703208 | Online: 68