Download

Thông cáo báo chí giá xăng dầu từ năm 2006 đến nay
Nhằm giúp khách hàng đang sử dụng phần mềm dự toán ADTPro tra cứu giá xăng dầu phục vụ yêu cầu lập hồ sơ dự toán - dự thầu. Công ty chúng tôi đã tiến hành thu thập thông cáo báo chí giá xăng dầu tư năm 2006 đến nay (liên tục bổ sung khi Petrolimex có thông cáo báo chí). Cập nhất đến ngày 01/06/2019
Cập nhật đến ngày 01/06/2019
2019
1 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 01 tháng 06 năm 2019  01/06/2019
2 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 17 tháng 05 năm 2019 17/05/2019
3 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 16 giờ 00 ngày 02 tháng 05 năm 2019 02/05/2019
4 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 17 tháng 04 năm 2019 17/04/2019
5 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 17 giờ 00 ngày 02 tháng 04 năm 2019 02/04/2019
6 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 20 giờ 00 ngày 18 tháng 03 năm 2019 18/03/2019
7 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 02 tháng 03 năm 2019 02/03/2019
8 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 15 tháng 02 năm 2019 15/02/2019
9 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 31 tháng 01 năm 2019 31/01/2019
10 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 16 tháng 01 năm 2019 16/01/2019
11 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 0 giờ 00 ngày 01 tháng 01 năm 2019 01/01/2019
2018
1 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 21 tháng 12 năm 2018 21/12/2018
2 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 06 tháng 12 năm 2018 06/12/2018
3 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 21 tháng 11 năm 2018 21/11/2018
4 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 06 tháng 11 năm 2018 06/11/2018
5 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 22 tháng 10 năm 2018 22/10/2018
6 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 06 tháng 10 năm 2018 06/10/2018
7 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 21 tháng 09 năm 2018 21/09/2018
8 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 06 tháng 09 năm 2018 06/09/2018
9 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 22 tháng 08 năm 2018 22/08/2018
10 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 07 tháng 08 năm 2018 07/08/2018
11 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 23 tháng 07 năm 2018 23/07/2018
12 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 07 tháng 07 năm 2018 07/07/2018
13 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 22 tháng 06 năm 2018 22/06/2018
14 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 07 tháng 06 năm 2018 07/06/2018
15 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 23 tháng 05 năm 2018 23/05/2018
16 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 08 tháng 05 năm 2018 08/05/2018
17 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 23 tháng 04 năm 2018 23/04/2018
18 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 07 tháng 04 năm 2018 07/04/2018
19 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 23 tháng 03 năm 2018 23/03/2018
20 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 08 tháng 03 năm 2018 08/03/2018
21 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 21 tháng 02 năm 2018 21/02/2018
22 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 03 tháng 02 năm 2018 03/02/2018
23 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 19 tháng 01 năm 2018 19/01/2018
24 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 04 tháng 01 năm 2018 04/01/2018
25 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 00 giờ 00 ngày 01 tháng 01 năm 2018 01/01/2018
2017
1 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 05 tháng 12 năm 2017 05/12/2017
2 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 20 tháng 11 năm 2017 20/11/2017
3 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 04 tháng 11 năm 2017 04/11/2017
4 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 16 giờ 55 ngày 20 tháng 10 năm 2017 20/10/2017
5 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 16 giờ 55 ngày 05 tháng 10 năm 2017 05/10/2017
6 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 20 tháng 09 năm 2017 20/09/2017
7 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 05 tháng 09 năm 2017 05/09/2017
8 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 19 tháng 08 năm 2017 19/08/2017
9 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 04 tháng 08 năm 2017 04/08/2017
10 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 20 tháng 07 năm 2017 20/07/2017
11 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 17 giờ 00 ngày 05 tháng 07 năm 2017 05/07/2017
12 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 20 tháng 06 năm 2017 20/06/2017
13 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 05 tháng 06 năm 2017 05/06/2017
14 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 20 tháng 05 năm 2017 20/05/2017
15 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 05 tháng 05 năm 2017 05/05/2017
16 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 20 tháng 04 năm 2017 20/04/2017
17 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 05 tháng 04 năm 2017 05/04/2017
18 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 21 tháng 03 năm 2017 21/03/2017
19 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 06 tháng 03 năm 2017 06/03/2017
20 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 18 tháng 02 năm 2017 18/02/2017
21 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 16 giờ 00 ngày 03 tháng 02 năm 2017 03/02/2017
22 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 19 tháng 01 năm 2017 19/01/2017
23 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 16 giờ 00 ngày 04 tháng 01 năm 2017 04/01/2017
2016
1 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 20 tháng 12 năm 2016 20/12/2016
2 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 19 giờ 00 ngày 05 tháng 12 năm 2016 05/12/2016
3 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 19 tháng 11 năm 2016 19/11/2016
4 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 04 tháng 11 năm 2016 04/11/2016
5 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 16 giờ 45 ngày 20 tháng 10 năm 2016 20/10/2016
6 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 16 giờ 30 ngày 05 tháng 10 năm 2016 05/10/2016
7 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 20 tháng 09 năm 2016 20/09/2016
8 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 05 tháng 09 năm 2016 05/09/2016
9 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 30 ngày 19 tháng 08 năm 2016 19/08/2016
10 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 04 tháng 08 năm 2016 04/08/2016
11 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 20 tháng 07 năm 2016 20/07/2016
12 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 05 tháng 07 năm 2016 05/07/2016
13 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 20 tháng 06 năm 2016 20/06/2016
14 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 04 tháng 06 năm 2016 04/06/2016
15 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 20 tháng 05 năm 2016 20/05/2016
16 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 05 tháng 05 năm 2016 05/05/2016
17 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 16 giờ 00 ngày 20 tháng 04 năm 2016 20/04/2016
18 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 17 giờ 00 ngày 05 tháng 04 năm 2016 05/04/2016
19 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 16 giờ 30 ngày 21 tháng 03 năm 2016 21/03/2016
20 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 04 tháng 03 năm 2016 04/03/2016
21 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 18 tháng 02 năm 2016 18/02/2016
22 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 03 tháng 02 năm 2016 03/02/2016
23 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 19 tháng 01 năm 2016 19/01/2016
24 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 04 tháng 01 năm 2016 04/01/2016
2015
1 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 18 tháng 12 năm 2015 18/12/2015
2 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 03 tháng 12 năm 2015 03/12/2015
3 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 18 tháng 11 năm 2015 18/11/2015
4 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 03 tháng 11 năm 2015 03/11/2015
5 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 19 tháng 10 năm 2015 19/10/2015
6 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 03 tháng 10 năm 2015 03/10/2015
7 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 18 tháng 09 năm 2015 18/09/2015
8 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 03 tháng 09 năm 2015 03/09/2015
9 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 19 tháng 08 năm 2015 19/08/2015
10 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 14 giờ 30 ngày 04 tháng 08 năm 2015 04/08/2015
11 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 20 tháng 07 năm 2015 20/07/2015
12 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 13 giờ 00 ngày 04 tháng 07 năm 2015 04/07/2015
13 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 30 ngày 19 tháng 06 năm 2015 19/06/2015
14 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 30 ngày 04 tháng 06 năm 2015 04/06/2015
15 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 00 giờ 00 ngày 21 tháng 05 năm 2015 21/05/2015
16 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 20 giờ 00 ngày 20 tháng 05 năm 2015 20/05/2015
17 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 21 giờ 00 ngày 05 tháng 05 năm 2015 05/05/2015
18 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 26 tháng 03 năm 2015 26/03/2015
19 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 11 tháng 03 năm 2015 11/03/2015
20 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 16 giờ 00 ngày 21 tháng 01 năm 2015 21/01/2015
21 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 16 giờ 30 ngày 06 tháng 01 năm 2015 06/01/2015
2014
1 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 22 tháng 12 năm 2014 22/12/2014
2 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 13 giờ 00 ngày 06 tháng 12 năm 2014 06/12/2014
3 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 11 giờ 00 ngày 22 tháng 11 năm 2014 22/11/2014
4 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 11 giờ 00 ngày 07 tháng 11 năm 2014 07/11/2014
5 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 18 giờ 00 ngày 23 tháng 10 năm 2014 23/10/2014
6 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 12 giờ 00 ngày 13 tháng 10 năm 2014 13/10/2014
7 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 30 tháng 09 năm 2014 30/09/2014
8 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 19 tháng 09 năm 2014 19/09/2014
9 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 18 giờ 00 ngày 09 tháng 09 năm 2014 09/09/2014
10 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 12 giờ 00 ngày 29 tháng 08 năm 2014 29/08/2014
11 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 18 tháng 08 năm 2014 18/08/2014
12 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 16 giờ 00 ngày 07 tháng 08 năm 2014 07/08/2014
13 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 14 giờ 00 ngày 28 tháng 07 năm 2014 28/07/2014
14 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 17 giờ 00 ngày 18 tháng 07 năm 2014 18/07/2014
15 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 20 giờ 00 ngày 07 tháng 07 năm 2014 07/07/2014
16 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 20 giờ 00 ngày 23 tháng 06 năm 2014 23/06/2014
17 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 20 giờ 00 ngày 12 tháng 06 năm 2014 12/06/2014
18 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 12 giờ 00 ngày 22 tháng 04 năm 2014 22/04/2014
19 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 11 tháng 04 năm 2014 11/04/2014
20 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 24 giờ 00 ngày 31 tháng 03 năm 2014 31/03/2014
21 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 12 giờ 00 ngày 19 tháng 03 năm 2014 19/03/2014
22 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 20 giờ 00 ngày 21 tháng 02 năm 2014 21/02/2014
23 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 20 giờ 00 ngày 10 tháng 02 năm 2014 10/02/2014
24 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 12 giờ 00 ngày 27 tháng 01 năm 2014 27/01/2014
2013
1 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 14 giờ 00 ngày 18 tháng 12 năm 2013 18/12/2013
2 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 20 giờ 00 ngày 11 tháng 11 năm 2013 11/11/2013
3 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 20 giờ 00 ngày 07 tháng 10 năm 2013 07/10/2013
4 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 20 giờ 00 ngày 22 tháng 08 năm 2013 22/08/2013
5 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 20 giờ 00 ngày 17 tháng 07 năm 2013 17/07/2013
6 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 20 giờ 00 ngày 28 tháng 06 năm 2013 28/06/2013
7 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 20 giờ 00 ngày 14 tháng 06 năm 2013 14/06/2013
8 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 16 giờ 30 ngày 26 tháng 04 năm 2013 26/04/2013
9 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 19 giờ 00 ngày 18 tháng 04 năm 2013 18/04/2013
10 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 18 giờ 00 ngày 09 tháng 04 năm 2013 09/04/2013
11 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 20 giờ 00 ngày 28 tháng 03 năm 2013 28/03/2013
2012
1 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 18 giờ 00 ngày 28 tháng 12 năm 2012 28/12/2012
2 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 18 giờ 00 ngày 11 tháng 11 năm 2012 11/11/2012
3 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 18 giờ 30 ngày 28 tháng 08 năm 2012 28/08/2012
4 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 17 giờ 00 ngày 13 tháng 08 năm 2012 13/08/2012
5 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 14 giờ 00 ngày 01 tháng 08 năm 2012 01/08/2012
6 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 22 giờ 00 ngày 20 tháng 07 năm 2012 20/07/2012
7 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 19 giờ 00 ngày 02 tháng 07 năm 2012 02/07/2012
8 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 16 giờ 00 ngày 21 tháng 06 năm 2012 21/06/2012
9 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 14 giờ 00 ngày 07 tháng 06 năm 2012 07/06/2012
10 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 30 ngày 23 tháng 05 năm 2012 23/05/2012
11 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 22 giờ 00 ngày 09 tháng 05 năm 2012 09/05/2012
12 Liên Bộ Tài chính-Công thương: Điều chỉnh giá bán xăng dầu trong nước từ 20 giờ 00 ngày 20 tháng 04 năm 2012 20/04/2012
13 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 16 giờ 00 ngày 07 tháng 03 năm 2012 07/03/2012
2011
1 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 11 giờ 00 ngày 10 tháng 10 năm 2011 10/10/2011
2 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 21 giờ 00 ngày 26 tháng 08 năm 2011 26/08/2011
3 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 22 giờ 00 ngày 29 tháng 03 năm 2011 29/03/2011
4 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 10 giờ 00 ngày 24 tháng 02 năm 2011 24/02/2011
2010
1 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 19 giờ 00 ngày 09 tháng 08 năm 2010 09/08/2010
2 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 22 giờ 00 ngày 08 tháng 06 năm 2010 08/06/2010
3 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 21 giờ 00 ngày 27 tháng 05 năm 2010 27/05/2010
4 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 19 giờ 00 ngày 03 tháng 03 năm 2010 03/03/2010
5 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 12 giờ 00 ngày 21 tháng 02 năm 2010 21/02/2010
6 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 18 giờ 00 ngày 14 tháng 01 năm 2010 14/01/2010
7 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 20 giờ 00 ngày 04 tháng 01 năm 2010 04/01/2010
2009
1 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 30 ngày 15 tháng 12 năm 2009 15/12/2009
2 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 00 giờ 00 ngày 20 tháng 11 năm 2009 20/11/2009
3 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 00 giờ 00 ngày 24 tháng 10 năm 2009 24/10/2009
4 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 00 giờ 00 ngày 01 tháng 10 năm 2009 01/10/2009
5 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 00 giờ 00 ngày 30 tháng 08 năm 2009 30/08/2009
6 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 00 giờ 00 ngày 09 tháng 08 năm 2009 09/08/2009
7 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 00 giờ 00 ngày 01 tháng 07 năm 2009 01/07/2009
8 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 10 giờ 30 ngày 10 tháng 06 năm 2009 10/06/2009
9 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 08 giờ 30 ngày 08 tháng 05 năm 2009 08/05/2009
10 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 11 giờ 00 ngày 11 tháng 04 năm 2009 11/04/2009
11 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 30 ngày 02 tháng 04 năm 2009 02/04/2009
12 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 09 giờ 30 ngày 19 tháng 03 năm 2009 19/03/2009
13 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 13 giờ 00 ngày 05 tháng 03 năm 2009 05/03/2009
14 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 16 giờ 30 ngày 20 tháng 02 năm 2009 20/02/2009
15 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 07 giờ 00 ngày 10 tháng 02 năm 2009 10/02/2009
2008
1 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 11 giờ 00 ngày 24 tháng 12 năm 2008 24/12/2008
2 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 20 giờ 00 ngày 10 tháng 12 năm 2008 10/12/2008
3 Petrolimex TCBC giá xăng dầu áp dụng từ 24 giờ 00 ngày 01 tháng 12 năm 2008 01/12/2008
4 QĐ số 68/2008/QĐ-BTC về việc giá bán xăng dầu áp dụng từ 10 giờ 00 ngày 14 tháng 08 năm 2008 14/08/2008
5 QĐ số 57/2008/QĐ-BTC về việc giá bán xăng dầu áp dụng từ 10 giờ 00 ngày 21 tháng 07 năm 2008 21/07/2008
6 QĐ số 12/2008/QĐ-BTC về việc giá bán xăng dầu áp dụng từ 11 giờ 00 ngày 25 tháng 02 năm 2008 25/02/2008
2007
1 QĐ số 95/2007/QĐ-BTC về việc giá bán xăng dầu áp dụng từ 11 giờ 00 ngày 22 tháng 11 năm 2007 22/11/2007
2 QĐ số 73/2007/QĐ-BTC về việc giá bán xăng dầu áp dụng từ 13 giờ 00 ngày 16 tháng 08 năm 2007 16/08/2007
2006
1 QĐ số 41/2006/QĐ-BTC về việc giá bán xăng dầu áp dụng từ 16 giờ 00 ngày 09 tháng 08 năm 2006 09/08/2006
2 QĐ số 0747/2006/QĐ-BTM về việc giá bán xăng dầu áp dụng từ 20 giờ 00 ngày 27 tháng 04 năm 2006 27/04/2006

Lưu ý
I. Giá xăng dầu các tỉnh/thành phố qui định tại vùng 2 tăng thêm 2% so với giá công bố vùng 1:
- Từ ngày 01/01/2004 - 31/05/2004 giá xăng dầu vùng 2 theo QĐ số 1750/2003/QĐ-BTM.
- Từ ngày 01/06/2004 - 23/09/2008 giá xăng dầu vùng 2 theo QĐ số 674/2004/QĐ-BTM.
- Từ ngày 01/10/2009 đến nay giá xăng dầu vùng 2 theo QĐ số 568/XD-QĐ-TGĐ.
- Từ ngày 01/07/2015 đến nay giá xăng dầu vùng 2 theo QĐ số 201/PLX-QĐ-TGĐ.

Giá xăng dầu vùng 2 = giá vùng 1 * 1.02 và làm tròn theo nguyên tắc làm tròn xuống 0 hàng đơn vị. Ví dụ giá xăng A92 vùng 1: 21300 đồng, giá vùng 2: 21300*1.02 = 21726, giá công bố xăng A92 tại vùng 2: 21720 đồng.
 
 
II. Lệ phí xăng dầu:
- Từ 01/01/2000 - 09/01/2009 lệ phí xăng dầu theo Nghị định số 78/2000/NĐ-CP.
- Từ 09/01/2009 đến nay lệ phí xăng dầu theo Quyết định số 03/2009/QĐ-TTg.
 
III. Quỹ bình ổn giá xăng dầu:
Quỹ bình ổn giá xăng dầu được trích lập theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Thông tư số 234/2009/TT-BTC.
 
IV. Cách xác định giá nhiên liệu tính bù giá ca máy:
Giá xăng, dầu tính trong bảng giá ca máy là giá trước thuế và được tính theo công thức sau:
TH1: Đơn giá nhiên liệu (xăng, dầu) = ([Giá xăng, dầu công bố] - [lệ phí xăng, dầu] - [phí bình ổn giá xăng, dầu])/1.1 + [lệ phí xăng, dầu] + [phí bình ổn giá xăng, dầu] (*).
TH2: Đơn giá nhiên liệu (xăng, dầu) = [Giá xăng, dầu công bố]/1.1.
(*): chỉ áp dụng cách này nếu địa phương có ban hành văn bản hướng dẫn xác định giá xăng dầu.

>> Mời Quý khách ghé thăm và đóng góp ý kiến cho Fanpage của ADTPro
    

Ý kiến khách hàng: (3)

Gửi ý kiến

nếu biểu diễn bằng đồ thị thì thật tuyệt

Tôi thấy tổng hợp như thế này rất tốt.Tôi nhớ không nhầm thì đã có quyết định về các địa danh thuộc vùng 2 mới hơn quyết định 568 rồi.

Tôi rất thích Thông cáo báo chí về giá xăng dầu như thế này. Tuy nhiên, tôi nhận thấy cần phải cập nhật liên tục và thường xuyên mới nhất giá xăng dầu ngay khi có sự điều chỉnh

Visited: 10626819 | Online: 316