Download

Công văn số 4845/UBND-ĐTMT ngày 28/09/2010 của UBND TP.HCM công bố đơn giá duy trì cây xanh đô thị thành phố Hồ Chí Minh
Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị công bố kèm theo công văn số 2273/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng chỉ bao gồm phần duy trì cây xanh. UBND TP.HCM đã ban hành công văn số 3915/UBND-ĐTMT ngày 03/08/2009 công bố định mức dự toán bổ sung chuyên ngành công viên cây xanh. Đơn giá duy trì cây xanh đô thị TP.HCM công bố theo công văn số 4845/UBND-ĐTMT ngày 28/09/2010 bao gồm phần đơn giá duy trì và trồng mới cây xanh.
Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị công bố kèm theo công văn số 2273/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng chỉ bao gồm phần duy trì cây xanh.

Ngày 03/08/2009, UBND TP.HCM đã ban hành công văn số 3915/UBND-ĐTMT công bố định mức dự toán bổ sung chuyên ngành công viên cây xanh.

Ngày 28/09/2010, UBND TP.HCM đã ban hành công văn số 4845/UBND-ĐTMT công bố Đơn giá duy trì cây xanh đô thị TP.HCM.

Download tập tin đính kèm:
Đơn giá duy trì cây xanh đô thị TP. Hồ Chí Minh năm 2010   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 9705167 | Online: 1822