Download

Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của UBND tỉnh Lâm đồng v/v ban hanh bộ định mức và đơn giá một số dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Đà lạt
Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị công bố kèm theo công văn số 2273/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng chỉ bao gồm phần duy trì cây xanh. UBND tỉnh Lâm đồng đã ban hành Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 v/v ban hanh bộ định mức và đơn giá một số dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Đà lạt (có phần trồng mới cây xanh).
Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị công bố kèm theo công văn số 2273/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng chỉ bao gồm phần duy trì cây xanh.

Ngày 18/01/2012, UBND tỉnh Lâm đồng đã ban hành Quyết định số 129/QĐ-UBND v/v ban hanh bộ định mức và đơn giá một số dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Đà lạt.

Các đơn vị tư vấn có thể tìm thấy trong nội dung Quyết định này định mức bổ sung và mã hiệu đơn giá trồng mới cây xanh.

Download tập tin đính kèm:
QĐ số 129/QĐ-UBND ngày 18/01/2012   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 9705137 | Online: 1792