Download

Đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội năm 2011
Ngày 24/11/2011, UBND Thành phố Hà Nội đã công bố đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội: Phần xây dựng (QĐ số 5481/QĐ-UBND); Phần lắp đặt (QĐ số 5479/QĐ-UBND); Phần sửa chữa (QĐ số 5480/QĐ-UBND); Phần khảo sát (QĐ số 5478/QĐ-UBND).
- Đơn giá xây dựng công trình TP. Hà Nội - Phần xây dựng công bố theo QĐ số 5481/QĐ-UBND ngày 24/11/2011.
- Đơn giá xây dựng công trình TP. Hà Nội - Phần lắp đặt công bố theo QĐ số 5479/QĐ-UBND ngày 24/11/2011.
- Đơn giá xây dựng công trình TP. Hà Nội - Phần sửa chữa công bố theo QĐ số 5480/QĐ-UBND ngày 24/11/2011.
- Đơn giá xây dựng công trình TP. Hà Nội - Phần khảo sát công bố theo QĐ số 5478/QĐ-UBND ngày 24/11/2011.   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 9705146 | Online: 1801