Câu hỏi thường gặp

Thắc mắc hệ số điều chỉnh nhân công và máy thi công tỉnh Khánh Hòa theo TT số 01/2015/TT-BXD
Trả lời thắc mắc về hệ số điều chỉnh chi phí nhân công qui định tại QĐ số 2228/QĐ-UBND ngày 17/08/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa.
Hỏi: Hệ số nhân công vùng III tỉnh Khánh Hòa quy định tại quyết định số 2228/QĐ-UBND là 0,977. Tôi thấy hệ số nhân công này không đúng, theo TT số 01/2015/TT-BXD, vùng III tỉnh Khánh Hòa có mức lương là 2.000.000, như vậy hệ số điều chỉnh nhân công phải là 2.000.000/1.550.000 =1,290 mới đúng?
 
Trả lời: Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Khánh Hòa công bố theo QĐ số 667/QĐ-UBND ngày 20/03/2014 có phần thuyết minh tính đơn giá nhân công như sau:
- Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương tối thiểu vùng III - mức 1.550.000 đồng/tháng căn cứ theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ.
- Mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ.
- Cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1, thang lương 7 bậc, mục 8.1.a - Xây dựng cơ bản nhóm I ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

Theo cách xác định tiền lương nhân công xây dựng theo NĐ số 205/2004/NĐ-CP, nhân công bậc 3,5/7 nhóm I là: 185.743 đồng/ngày (tính với mức lương vùng III - 1.550.000). Trong khi đó theo cách xác định lương nhân công xây dựng theo TT số 01/2015/TT-BXD, công nhân bậc 3,5/7 nhóm I là: 181.154 đồng/ngày (tính với mức lương vùng III - 2.000.000).

Như vậy khi tính lương nhân công xây dựng theo TT số 01/2015/TT-BXD kết quả tính toán tiền lương nhân công xây dựng sẽ thấp hơn. Lấy lương nhân công theo 01/2015/TT-BXD chia cho lương nhân công theo NĐ 205/2004/NĐ-CP = 181.154/185.743 = 0,975 (hệ số này có chút sai lệch so với hệ số 0,977 công bố tại QĐ số 2228/QĐ-UBND).

Với những bộ đơn giá xây dựng công trình đã tính toán tiền lương nhân công theo NĐ số 205/2004/NĐ-CP nay điều chỉnh hệ số chi phí nhân công theo TT số 01/2015/TT-BXD sẽ không thể áp dụng công thức Ltt mới/Ltt cũ.   

Ý kiến khách hàng: (1)

Gửi ý kiến

Hiện tại đã có đơn giá nhân công theo thông tư 05 thay thế thông tư 01 mà tỉnh khánh hòa lại chưa có văn bản điều chỉnh đơn giá theo thông tư 05? nếu lập dự toán tại thời điểm này thì đơn giá nhân công áp dụng như thế nào?

Visited: 10626853 | Online: 350