Câu hỏi thường gặp

Công tác đổ bằng bê tông thương phẩm sử dụng máy bơm bê tông 50m3/h hay xe bơm bê tông tự hành 50m3/h
Hỏi: Tôi lập dự toán sử dụng mã hiệu đơn giá công tác đổ bê tông thương phẩm, xin hỏi với những công tác đổ bằng bê tông thương phẩm (mã hiệu AF.30000) tôi phải sử dụng máy bơm bê tông 50m3/h hay xe bơm bê tông tự hành 50m3/h là đúng?
 
Trả lời: Liên quan đến công tác đổ bằng bê tông thương phẩm sử dụng máy bơm bê tông 50m3/h hay xe bơm bê tông tự hành năng suất 50 m3/h là đúng. Bộ Xây dựng có Công văn số 14/BXD-KTXD, ngày 23/5/2016 trả lời công ty TNHH Xây dựng cơ bản (XDCB) Rạng Đông với nội dung như sau:
"Việc xác định hao phí máy bơm cho công tác đổ bê tông bằng máy bơm bê tông tự hành (mã hiệu AF.30000) trong tập định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo công văn số 1776/BXD-VP được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng. Theo đó, việc áp dụng hao phí của xe bơm bê tông tự hành năng suất 50 m3/h để áp dụng cho loại máy bơm bê tông tự hành năng suất 50 m3/h của mã định mức AF.30000 là phù hợp".


Trả lời của BXD v/v sử dụng xe bơm bê tông tự hành 50 m3/h cho mã hiệu định mức AF.30000

Trên đây là câu trả lời của Bộ Xây dựng, các đơn vị tư vấn thiết kế khi cần trả lời cho các cơ quan thanh tra, thẩm tra, kiểm toán có thể trích dẫn công văn số 14/BXD-KTXD ngày 23/05/2016 của BXD.

Vậy tại sao sử dụng xe bơm bê tông tự hành 50m3/h lại phù hợp mà không sử dụng loại máy bơm bê tông 50m3/h. Trước hết chúng ta cùng xem lại bộ định mức xây dựng công trình công bố theo CV số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng, theo CV 1776/BXD-VP nội dung công tác AF.30000 - Đổ bằng máy bơm bê tông tự hành. Hao phí máy trong các công tác AF.3XXXXX được qui định là Máy bơm BT 50 m3/h. Nếu dừng lại ở phần này có thể khẳng định công tác đổ bê tông thương phẩm (AF.30000) sử dụng máy bơm BT 50m3/h là phù hợp.

Tiếp tục tìm hiểu mã hiệu AF.44000 - Công tác bê tông thủy công đổ bằng máy bơm, hao phí máy trong các công tác AF.44XXXX được qui định là Máy bơm BT tĩnh 50 m3/h. Như vậy định mức công bố theo CV số 1776/BXD-VP sử dụng 2 loại máy bơm bê tông như sau:
- Máy bơm BT 50m3/h.
- Máy bơm BT tĩnh 50m3/h.

Tham khảo bảng giá ca máy theo Thông tư số 06/2005/TT-BXD, Thông tư số 06/2010/TT-BXD và QĐ số 1134/QĐ-BXD có 2 loại bơm bê tông đó là:
- Xe bơm bê tông tự hành 50m3/h và 60m3/h.
- Máy bơm bê tông năng suất 40-60m3/h và 60-90m3/h.

Các địa phương khi tính toán và công bố bộ đơn giá xây dựng công trình thông thường sẽ tính toán như sau:


 
Nội dung phần sau đây sẽ tiến hành kiểm tra mã hiệu đơn giá AF.30000 do các địa phương công bố sử dụng xe bơm bê tông 50m3 hay máy bơm bê tông 50m3.

Đơn giá công tác đổ bằng máy bơm bê tông tự hành công bố theo QĐ số 3384/QĐ-UBND ngày 02/07/2016 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh như hình bên dưới đây:

Hình 1:  AF.30000 đổ bằng máy bơm bê tông tự hành theo công bố tại QĐ số 3384/QĐ-UBND
 
Để tính toán và ban hành đơn giá như trên, UBND TP.HCM đã căn cứ định mức dự toán xây dựng công trình công bố theo công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 như hình sau đây:


Hình 2:  Định mức AF.31100 bê tông móng theo công bố tại công văn số 1776/BXD-VP
 
Trên cơ sở định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố, bảng giá ca máy & thiết bị thi công do địa phương công bố, kết quả chiết tính mã hiệu đơn giá AF.31115 sử dụng xe bơm bê tông tự hành 50 m3 như hình sau:

Hình 3: Chiết tính đơn giá mã hiệu AF.31115 sử dụng xe bơm bê tông 50m3
 
Giả sử đơn giá công bố với hao phí sử dụng máy bơm bê tông, đơn giá ca máy mã hiệu đơn giá AF.31115 như hình sau:

Hình 4: Chiết tính đơn giá mã hiệu AF.31115 sử dụng máy bơm bê tông 50m3
 
So sánh hình 1 và 3 kết quả chiết tính đơn giá sử dụng xe bơm bê tông tự hành 50m3/h, kết quả này trùng khớp với đơn giá máy thi công là: 156.696 đồng do UBND TP.HCM công bố tại QĐ số 3384/QĐ-UBND.

Đa số các địa phương khi tiến hành công bố đơn giá xây dựng công trình đều áp dụng hao phí xe bơm bê tông tự hành 50m3/h cho mã hiệu đơn giá AF.30000. Tuy nhiên, vẫn có gần 10 địa phương khi tiến hành công bố đơn giá xây dựng công trình lại áp dụng hao phí máy bơm bê tông 50m3/h (chi phí máy bơm chỉ bằng 1/2 so với xe bơm) cho mã hiệu đơn giá AF.30000.   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 9705205 | Online: 1860