Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị tiện ích chuyển đổi nhân công nhóm I sang nhân công nhóm II
Lập dự toán hạng mục công trình giao thông, cần phân tích đơn giá xây dựng công trình với nhân công nhóm II, phần mềm không thấy hiển thị chức năng chuyển đổi nhân công từ nhóm I sang nhóm II, III.
Hỏi: Tôi lập dự toán công trình giao thông, phần mềm ADTPro không hiển thị tiện ích chuyển đổi nhân công nhóm I sang nhân công nhóm II.
 
 
Trả lời: Hầu hết các địa phương đã ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình đều tính chi phí nhân công thuộc nhân công nhóm I, khi lập dự toán cho hạng mục công trình sử dụng nhân công nhóm II và III phải sử dụng hệ số chuyển đổi. Nhân công thuộc nhóm II bằng 1,062 nhân công nhóm I; Nhân công thuộc nhóm III bằng 1,171 nhân công nhóm I.
 
Lập dự toán theo phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình chỉ cần sử dụng hệ thống định mức dự toán xây dựng của công trình để phân tích đơn giá, do vậy các hạng mục công trình thuộc nhóm công trình giao thông, công trình thủy lợi và công trình hạ tầng kỹ thuật cần phải phân tích đơn giá với nhân công nhóm II hoặc nhân công nhóm III.

Phần mềm lập dự toán ADTPro đã bổ sung chức năng chuyển đổi nhân công từ nhóm I sang nhóm II và III chỉ bằng một thao tác nhấn chuột. Để phần mềm hiển thị chức năng chuyển đổi nhân công nhóm I sang nhân công nhóm II hoặc nhóm III, hạng mục công trình cần phải đáp ứng hai điều kiện sau:
- Hạng mục công trình: thuộc nhóm công trình giao thông; công trình thủy lợi; công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Phương pháp lập dự toán: Đơn giá xây dựng công trình;

Trong trường hợp của Quý khách, nếu đã chọn công trình giao thông nhưng vẫn không thấy tiện ích chuyển đổi nhân công nhóm I sang nhóm II là do đang chọn lập dự toán với phương pháp Bù chênh lệch giá vật liệu hoặc Tổng hợp vật tư và áp giá trực tiếp.

Để chuyển đổi phương pháp lập dự toán, vào menu Hồ sơ chọn Đổi tên hạng mục, giá thông báo, PP lập dự toán chọn lập dự toán theo phương pháp Đơn giá xây dựng công trình, nhấn Chấp nhận, bật sheet PTVT, nhấn chuột phải vào bất kỳ nội dung công tác nào để phần mềm hiển thị shortcut menu Chuyển đổi nhân công nhóm I sang nhóm II, III.

Lưu ý: Nếu chọn lập dự toán theo phương pháp đơn giá xây dựng công trình, tuy nhiên loại công trình chọn là công trình dân dụng, chức năng chuyển đổi nhân công sẽ không hiển thị.   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 9705196 | Online: 1851