Download

36. Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lâm Đồng
Tổng hợp thông báo giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Bạn đang sử dụng phần mềm dự toán nào?


Cập nhật đến ngày 23/04/2020
STT Nội dung Số hiệu Ngày
2020
1 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 01 năm 2020 183/CBG-SXD 14/02/2020
2 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 02 năm 2020 455/CBG-SXD 16/03/2020
3 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 03 năm 2020 693/CBG-SXD 14/04/2020
2019
1      
2 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 02 năm 2019 335/CBG-SXD 14/03/2019
3      
4 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 04 năm 2019 670/CBG-SXD 15/05/2019
5 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 05 năm 2019 879/CBG-SXD 14/06/2019
6 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 06 năm 2019 1065/CBG-SXD 15/07/2019
7 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 07 năm 2019 1277/CBG-SXD 15/08/2019
8 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 08 năm 2019 1428/CBG-SXD 16/09/2019
9 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 09 năm 2019 1654/CBG-SXD 17/10/2019
10 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 10 năm 2019 1870/CBG-SXD 15/11/2019
11 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 11 năm 2019 2086/CBG-SXD 17/12/2019
12 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 12 năm 2019 51/CBG-SXD 13/01/2020
2018
1 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 01 năm 2018 201/CBLS-XD-TC 13/02/2018
2 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 02 năm 2018 298/CBLS-XD-TC 16/03/2018
3 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 03 năm 2018 488/CBLS-XD-TC 16/04/2018
4 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 04 năm 2018 573/CBLS-XD-TC 15/05/2018
5 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 05 năm 2018 992/CBLS-XD-TC 15/06/2018
6 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 06 năm 2018 1154/CBLS-XD-TC 12/07/2018
7 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 07 năm 2018 1346/CBLS-XD-TC 15/08/2018
8 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 08 năm 2018 1510/CBLS-XD-TC 14/09/2018
9 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 09 năm 2018 1670/CBLS-XD-TC 16/10/2018
10 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 10 năm 2018 1905/CBLS-XD-TC 16/11/2018
11 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 11 năm 2018 2041/CBLS-XD-TC 14/12/2018
2017
1 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 01 năm 2017 172/CBLS-XD-TC 17/02/2017
2 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 02 năm 2017 290/CBLS-XD-TC 14/03/2017
3 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 03 năm 2017 517/CBLS-XD-TC 21/04/2017
4 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 04 năm 2017 629/CBLS-XD-TC 17/05/2017
5 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 05 năm 2017 844/CBLS-XD-TC 26/06/2017
6 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 06 năm 2017 934/CBLS-XD-TC 14/07/2017
7 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 07 năm 2017 1093/CBLS-XD-TC 16/08/2017
8 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 08 năm 2017 1217/CBLS-XD-TC 13/09/2017
9 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 09 năm 2017 1401/CBLS-XD-TC 12/10/2017
10 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 10 năm 2017 1605/CBLS-XD-TC 17/11/2017
11 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 11 năm 2017 1770/CBLS-XD-TC 19/12/2017
12 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 11 năm 2017 47/CBLS-XD-TC 12/01/2018
2016
1 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 02 năm 2016 281/CBLS-XD-TC 22/03/2016
2 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 03 năm 2016 468/CBLS-XD-TC 28/04/2016
3 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 04 năm 2016 551/CBLS-XD-TC 19/05/2016
4 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 05 năm 2016 793/CBLS-XD-TC 29/06/2016
5 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 06 năm 2016 854/CBLS-XD-TC 11/07/2016
6 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 07 năm 2016 1007/CBLS-XD-TC 10/08/2016
7 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 08 năm 2016 1213/CBLS-XD-TC 15/09/2016
8 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 09 năm 2016 1400/CBLS-XD-TC 14/10/2016
9 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 10 năm 2016 1588/CBLS-XD-TC 15/11/2016
10 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 11 năm 2016 1740/CBLS-XD-TC 15/12/2016
11 Công bố liên Sở Xây dựng - Tài chính về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 12 năm 2016 60/CBLS-XD-TC 16/01/2017
2015
1 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 01 năm 2015 171/CBLS-XD-TC 13/02/2015
2 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 02 năm 2015 238/CBLS-XD-TC 12/03/2015
3 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 03 năm 2015 343/CBLS-XD-TC 10/04/2015
4 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 04 năm 2015 460/CBLS-XD-TC 12/05/2015
5      
6 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 06 năm 2015 722/CBLS-XD-TC 10/07/2015
7 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 07 năm 2015 883/CBLS-XD-TC 25/08/2015
8 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 08 năm 2015 963/CBLS-XD-TC 14/09/2015
9      
10 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 10 năm 2015 1321/CBLS-XD-TC 20/11/2015
2014
1 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 01 năm 2014 110/CBLS-XD-TC 11/02/2014
2 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 02 năm 2014 203/CBLS-XD-TC 10/03/2014
3 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 04 năm 2014 414/CBLS-XD-TC 09/05/2014
4 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 06 năm 2014 611/CBLS-XD-TC 08/07/2014
5 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 10 năm 2014 1081/CBLS-XD-TC 10/11/2014
6 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 11 năm 2014 1204/CBLS-XD-TC 11/12/2014
2013
1 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 01 năm 2013 109/CBLS-XD-TC 07/02/2013
2 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 02 năm 2013 168/CBLS-XD-TC 08/03/2013
3 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 04 năm 2013 362/CBLS-XD-TC 13/05/2013
4 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 05 năm 2013 454/CBLS-XD-TC 07/06/2013
5 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 06 năm 2013 568/CBLS-XD-TC 11/07/2013
6 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 07 năm 2013 685/CBLS-XD-TC 13/08/2013
7 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 08 năm 2013 774/CBLS-XD-TC 09/09/2013
8 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 09 năm 2013 901/CBLS-XD-TC 09/10/2013
9 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 11 năm 2013 1161/CBLS-XD-TC 10/12/2013
10 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 12 năm 2013 34/CBLS-XD-TC 10/01/2014
2012
1 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 01 năm 2012 63/CBLS-XD-TC 10/02/2012
2 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 02 năm 2012 168/CBLS-XD-TC 08/03/2012
3 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 03 năm 2012 271/CBLS-XD-TC 11/04/2012
4 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 04 năm 2012 370/CBLS-XD-TC 10/05/2012
5 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 05 năm 2012 456/CBLS-XD-TC 07/06/2012
6 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 06 năm 2012 544/CBLS-XD-TC 09/07/2012
7 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 07 năm 2012 641/CBLS-XD-TC 10/08/2012
8 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 08 năm 2012 725/CBLS-XD-TC 14/09/2012
9 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 09 năm 2012 769/CBLS-XD-TC 05/10/2012
10 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 10 năm 2012 890/CBLS-XD-TC 09/11/2012
11 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 11 năm 2012 988/CBLS-XD-TC 11/12/2012
12 Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 12 năm 2012 25/CBLS-XD-TC 10/01/2013
2011
1 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15 tháng 1 năm 2011 89/CBLS-XD-TC 29/01/2011
2 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15 tháng 2 năm 2011 133/CBLS-XD-TC 22/2/2011
3 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15 tháng 3 năm 2011 233/CBLS-XD-TC 25/3/2011
4 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15 tháng 4 năm 2011 333/CBLS-XD-TC 20/4/2011
5 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15 tháng 5 năm 2011 409/CBLS-XD-TC 16/05/2011
6 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15 tháng 6 năm 2011 522/CBLS-XD-TC 15/06/2011
7 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15 tháng 7 năm 2011 731/CBLS-XD-TC 14/07/2011
8 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15 tháng 8 năm 2011 952/CBLS-XD-TC 15/09/2011
9      
10 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 10 năm 2011 1155/CBLS-XD-TC 10/11/2011
11 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 11 năm 2011 1292/CBLS-XD-TC 14/12/2011
12 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 12 năm 2011 20/CBLS-XD-TC 13/01/2012
2010
1 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15/01/2010 40/CBLS-XD-TC 15/01/2010
2 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 9/02/2010 114/CBLS-XD-TC  9/02/2010
3 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15/03/2010 201/CBLS-XD-TC 18/03/2010
4 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong tháng 4 và tháng 05 năm 2010 355/CBLS-XD-TC 14/05/2010
5 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong tháng 4 và tháng 05 năm 2010 355/CBLS-XD-TC 14/05/2010
6 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong tháng 6 năm 2010 475/CBLS-XD-TC 18/06/2010 
7 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15 tháng 7 năm 2010 570A/CBLS-XD-TC 19/07/2010
8 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 13 tháng 8 năm 2010 659/CBLS-XD-TC 13/08/2010
9 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15 tháng 9 năm 2010 755/CBLS-XD-TC 16/09/2010
10 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15 tháng 10 năm 2010 850/CBLS-XD-TC 15/10/2010
11 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15 tháng 11 năm 2010 996/CBLS-XD-TC 01/12/2010
12      
2009
1 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15/1/2009 33/CBLS-XD-TC 15/01/2009
2 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 16/2/2009 81/CBLS-XD-TC 16/02/2009
3 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 16/3/2009 153/CBLS-XD-TC 16/03/2009 
4 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 17/4/2009 249/CBLS-XD-TC 17/04/2009 
5 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 19/5/2009 331/CBLS-XD-TC 19/05/2009
6      
7 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15/7/2009 520/CBLS-XD-TC 15/07/2009
8 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 17/8/2009 654/CBLS-XD-TC 17/08/2009 
9      
10 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15/10/2009 875/CBLS-XD-TC 15/10/2009
11 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 16/11/2009 997/CBLS-XD-TC 16/11/2009
12 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15/12/2009 1082/CBLS-XD-TC 15/12/2009
2008
1      
2      
3 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 3/2008 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 183/LS/XD-TC 07/03/2008
4      
5 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 5/2008 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 363/LS/XD-TC 03/05/2008
6      
7 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 7/2008 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 652/LS/XD-TC 15/07/2008
8 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 8/2008 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 751/LS/XD-TC 15/08/2008
9 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15/09/2008 819/CBLS-XD-TC 11/09/2008
10 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15/10/2008 912/CBLS-XD-TC 15/10/2008 
11 Công bố vềgiá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 14/11/2008 1001/CBLS-XD-TC 14/11/2008
12 Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15/12/2008 1112/CBLS-XD-TC 15/12/2008

    

Ý kiến khách hàng: (7)

Gửi ý kiến

Mình không nạp được thông báo giá liên sở Lâm Đồng tháng 2/2020 do hệ thống báo do tập tin có phần rộng .pdf cần phần mềm hỗ trợ định dạng pdf. ai biết chỉ giáo. cảm ơn

11:09 - 08/04/2016

Trả lời bài viết

Thích 0

Mình có giá tháng 7 và 9/2008 ah Nguyễn Văn Thanh

Mình đang cần gấp thông báo giá liên sở của tháng 8/2009. ai có thì cho mình xin file với nhé. cảm ơn nhiều. email: thanhnguyen.xd84@gmail.com

e kiếm mãi mà không có giá VLXD tháng 12/2013 của tỉnh Lâm Đồng.nhờ ai có thì gửi cho e xin file với

Mình cần thông báo giá vật liệu tháng 06, 07 năm 2012 nhờ up load cho mình nhé

Nhờ anh Vũ xem lại dùm link download sao không tải về được vậy

Minh Đức - 25/03/2014

Minh cần thong bao gia vật liệu các năm 2012 trở về trước, upload cho minh voi

Cac ban upload dữ liệu giá vật liệu tát cả các tháng trong năm 2012. đang làm chênh lệch giá năm 2012. Cám ơn nhiều

Huỳnh Thị Ngọc Thúy - 24/12/2013

Chị Thúy cho biết đang cần giá vật liệu tháng mấy để bên bộ phận kỹ thuật upload dữ liệu trước.

Admin - 20/12/2013

Xin thông báo giá vật liệu liên sở XD-TC mới nhất năm 2013 (sau TB568/CBLS-XD-TC ngày 11/7/2013) của tỉnh Lâm Đồng. Xin Cảm ơn.

Visited: 11847270 | Online: 1180