Download

Tài liệu hướng dẫn sử dụng ADTPro

Tài liệu hướng dẫn sử dụng ADTPro 12.1.14 với QĐ số 02/QD-SXD khu vực tỉnh Lâm Đồng

Ngày 12/01/2022, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-SXD, 03/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng Quý IV năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Tài liệu hướng dẫn sau đây giúp người sử dụng phần mềm dự toán ADTPro lập dự toán áp dụng định mức ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD và quyết định số 02/QĐ-SXD, 03/QĐ-SXD của SXD tỉnh Lâm Đồng.

18/01/2022

0 phản hồi

Xem chi tiết
Tài liệu hướng dẫn sử dụng ADTPro 10.1.46 với QĐ số 105/QD-SXD khu vực tỉnh Lâm Đồng

Ngày 15/07/2020, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 105/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng Quý III năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Tài liệu hướng dẫn sau đây giúp người sử dụng phần mềm dự toán ADTPro lập dự toán áp dụng định mức ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD và quyết định số 105/QĐ-SXD của SXD tỉnh Lâm Đồng.

30/07/2020

0 phản hồi

Xem chi tiết
Tài liệu hướng dẫn sử dụng ADTPro 10.1.39 với QĐ số 2207/QD-UBND khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 18/06/2020, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2207/QĐ-UBND công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng Quý I và II năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Tài liệu hướng dẫn sau đây giúp người sử dụng phần mềm dự toán ADTPro lập dự toán áp dụng định mức ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD và quyết định số 2207/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

21/06/2020

0 phản hồi

Xem chi tiết
Tài liệu hướng dẫn sử dụng ADTPro 10.1.38 với QĐ số 90/QD-SXD khu vực tỉnh Lâm Đồng

Ngày 11/06/2020, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 90/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công xây dựng và phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tháng 5 và 6 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Tài liệu hướng dẫn sau đây giúp người sử dụng phần mềm dự toán ADTPro lập dự toán áp dụng định mức ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD và quyết định số 90/QĐ-SXD của SXD tỉnh Lâm Đồng.

12/06/2020

0 phản hồi

Xem chi tiết
Tài liệu hướng dẫn sử dụng ADTPro 10.1.20 với CV số 578/SXD-KTVLXDQLN&TTBĐS khu vực tỉnh Lâm Đồng

Ngày 31/03/2020, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã ban hành công văn số 578/SXD-KTVLXDQLN&TTBĐS hướng dẫn việc xác định đơn giá xây dựng công trình trong thời gian chờ công bố đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Tài liệu hướng dẫn sau đây giúp người sử dụng phần mềm dự toán ADTPro lập dự toán áp dụng định mức ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD và công văn số 578/SXD-KTVLXDQLN&TTBĐS của SXD tỉnh Lâm Đồng.

31/03/2020

0 phản hồi

Xem chi tiết
Tài liệu hướng dẫn sử dụng ADTPro 10.1.16 với CV số 1543/UBND-SXD khu vực Thành phố Đà Nẵng

Ngày 13/03/2020, UBND Thành phố Đà Nẵng đã ban hành công văn số 1543/UBND-SXD hướng dẫn triển khai thực hiện các Thông tư số 10, 11, 15, 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Tài liệu hướng dẫn sau đây giúp người sử dụng phần mềm dự toán ADTPro lập dự toán phù hợp thông tư số 15/2019/TT-BXD, 11/2019/TT-BXD và công văn số 1543/UBND-SXD của UBND Thành phố Đà Nẵng.

29/03/2020

0 phản hồi

Xem chi tiết
Tài liệu hướng dẫn sử dụng ADTPro 10.1.15 với CV số 686/UBND-KT khu vực tỉnh Bình Dương

Ngày 20/02/2020, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành công văn số 686/UBND-KT công bố đơn giá nhân công xây dựng và hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Tài liệu hướng dẫn sau đây giúp người sử dụng phần mềm dự toán ADTPro lập dự toán phù hợp thông tư số 15/2019/TT-BXD, 11/2019/TT-BXD và công văn số 686/UBND-KT của UBND tỉnh Bình Dương.

22/03/2020

0 phản hồi

Xem chi tiết
Tài liệu hướng dẫn sử dụng ADTPro 9.8.01 với CV số 01/SXD-KT&VLXD khu vực tỉnh Lâm Đồng

Ngày 02/01/2018, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã ban hành công văn số 01/SXD-KT&VLXD công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Tài liệu hướng dẫn sau đây giúp người sử dụng phần mềm dự toán ADTPro lập dự toán phù hợp thông tư số 05/2016/TT-BXD và công văn số 01/SXD-KT&VLXD của Sở Xây dựng tỉnh Lâm đồng.

05/01/2018

0 phản hồi

Xem chi tiết
Tài liệu hướng dẫn sử dụng ADTPro 9.6.43 với QĐ số 2966/QĐ-UBND, 2967/QĐ-UBND khu vực tỉnh Tây Ninh

Ngày 21/11/2016, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành quyết định số 2966/QĐ-UBND công bố đơn giá nhân công xây dựng và quyết định số 2967/QĐ-UBND công bố giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Tài liệu hướng dẫn sau đây giúp người sử dụng phần mềm dự toán ADTPro lập dự toán phù hợp quyết định số 2966/QĐ-UBND và 2967/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh.

05/12/2016

0 phản hồi

Xem chi tiết
Tài liệu hướng dẫn sử dụng ADTPro 9.6.35 với CV số 1364/SXD-KT&VLXD khu vực tỉnh Lâm Đồng

Ngày 10/10/2016, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã ban hành công văn số 1364/SXD-KT&VLXD công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Tài liệu hướng dẫn sau đây giúp người sử dụng phần mềm dự toán ADTPro lập dự toán phù hợp thông tư số 05/2016/TT-BXD và công văn số 1364/SXD-KT&VLXD của Sở Xây dựng tỉnh Lâm đồng.

20/10/2016

1 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 11892982 | Online: 162