Thông báo phát hành phiên bản 12.1.01 - Áp dụng định mức Thông tư số 12/2021/TT-BXD

11/10/2021

Ngày 10/10/2021, phát hành phần mềm Dự toán - Dự thầu - Thẩm tra dự toán ADTPro phiên bản 12.1.01, cập nhật dữ liệu định mức ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD.
Tính lương nhân công xây dựng theo hướng dẫn của Thông tư số 13/2021/TT-BXD.
Tính giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng theo hướng dẫn của Thông tư số 13/2021/TT-BXD.Xem chi tiết

Visited: 11094435 | Online: 720