Download

Nhân công theo công bố

Bảng tính lương nhân công xây dựng theo Thông tư số 15/2019/TT-BXD

Bảng tính lương nhân công xây dựng căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

31/01/2020

1 phản hồi

Xem chi tiết
Bảng tính lương nhân công dịch vụ công ích đô thị theo Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH

Bảng tính lương nhân công dịch vụ công ích đô thị căn cứ theo hướng dẫn tại Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/07/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

27/09/2015

0 phản hồi

Xem chi tiết
Bảng tính lương nhân công xây dựng theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD

Bảng tính lương nhân công xây dựng căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

29/04/2015

1 phản hồi

Xem chi tiết
Bảng giá nhân công xây dựng phổ biến trên địa bàn tỉnh Lâm đồng (năm 2013)

Đính chính bảng giá nhân công xây dựng phổ biến trên địa bàn tỉnh Lâm đồng đã công bố kèm theo công văn số 841/SXD-KTXD ngày 14/10/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng

01/06/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Bảng giá nhân công xây dựng phổ biến trên địa bàn tỉnh Lâm đồng (năm 2010)

Bảng giá nhân công xây dựng phổ biến trên địa bàn tỉnh Lâm đồng công bố kèm theo công văn số 841/SXD-KTXD ngày 14/10/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng

01/06/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Bảng giá nhân công xây dựng cơ bản tỉnh Bạc Liêu

Tập hợp tất cả văn bản công bố Bảng giá nhân công xây dựng tỉnh Bạc Liêu.

09/11/2013

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 11855154 | Online: 1553