Download

Bảng tính lương nhân công xây dựng theo Thông tư số 15/2019/TT-BXD
Bảng tính lương nhân công xây dựng căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.
Bảng tính lương nhân công xây dựng căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

Cách xác định đơn giá nhân công xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD hoàn toàn khác so với Thông tư số 01/2015/TT-BXD hay Thông tư số 05/2016/TT-BXD. Theo cách tính lương nhân công trước đây chỉ cần mức lương cơ sở đầu vào từ đó có thể tính toán đơn giá nhân công các nhóm ngành còn lại. Với cách tính lương nhân công theo Thông tư số 15/2019/TT-BXD, cần phải có thông tin đơn giá nhân công theo công bố của từng nhóm ngành, trên cơ sở bậc lương nhân công bình quân của từng nhóm ngành sẽ để xác định đơn giá nhân công.

Để xác định chi phí nhân công xây dựng, khảo sát chỉ cần sử dụng bảng 1 và 2 là đủ.
Từ bảng 4 trở đi được sử dụng chủ yếu để tính tiền lương nhân công điều khiển máy thi công.
Các ô tô vàng là dữ liệu đầu vào do địa phương công bố. Trong bảng tính lương nhân công này giả lập đơn giá nhân công công bố tại vùng I.

Download tập tin đính kèm:
Bang-tinh-luong-nhan-cong-xay-dung-15-2019-TT-BXD-V1.2   

Ý kiến khách hàng: (1)

Gửi ý kiến

Có thể thêm tính năng sao chép đơn giá nhân công giữa các hạng mục cùng một công trình hoặc công trình khác nhau được không? Vì một số đơn giá chủ đầu tư yêu cầu lập trước nhưng chưa có công văn chính thức. yêu cầu tư vấn phải nhập tay rất bất tiện

Visited: 11720055 | Online: 365