Download

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán

Tổng hợp các văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán của 63 tỉnh/thành phố theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng

Tổng hợp văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng. Công bố đơn giá nhân công theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD. Cập nhật lần cuối: 10/11/2019.

16/05/2016

7 phản hồi

Xem chi tiết
Tổng hợp các văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán của 63 tỉnh/thành phố theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng

Tổng hợp văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng. Cập nhật lần cuối: 15/03/2016. Đã có hơn 50 địa phương ban hành văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD.

25/03/2015

4 phản hồi

Xem chi tiết
Tổng hợp các văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán của 63 tỉnh/thành phố theo Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ

Tổng hợp văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình theo Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ. Cập nhật lần cuối ngày: 17/12/2014

17/12/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Tổng hợp các văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán của 63 tỉnh/thành phố theo Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ

Tổng hợp văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình theo Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ. Cập nhật lần cuối ngày: 31/12/2014

04/01/2014

4 phản hồi

Xem chi tiết
Tổng hợp các văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán của 63 tỉnh/thành phố theo Nghị định số 103/2012-NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ

Tổng hợp văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình theo Nghị định số 103/2012-NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ. Cập nhật lần cuối 31/12/2014

01/01/2013

7 phản hồi

Xem chi tiết
Tổng hợp các văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán của 63 tỉnh/thành phố theo Nghị định số 70/2011-NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ

Tổng hợp văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình theo Nghị định số 70/2011-NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ. Cập nhật đến ngày 31/12/2012

01/10/2011

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 11923066 | Online: 2926