Download

Đơn giá xây dựng, chuyên ngành

Đơn giá công trình xây dựng - Phần Khảo sát

Tổng hợp đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát do các địa phương công bố, ban hành từ năm 2006 đến nay.

14/07/2016

0 phản hồi

Xem chi tiết
Đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp

- Đơn giá xây lắp ĐZ (7606/BCT-NL); Đơn giá lắp đặt TBA (7606/BCT-NL)
- Đơn giá xây lắp ĐZ (8001/BCT-TCNL): Bổ sung, sửa đổi định mức 6061/QĐ-BCT; Bổ sung, sửa đổi đơn giá 7606/BCT-NL
- Đơn giá xây lắp ĐZ (4167/BCT-TCNL): Sửa đổi đơn giá 8001/BCT-TCNL, đơn giá 7606/BCT-NL

13/04/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cà Màu năm 2011 - QĐ số 233/QĐ-SXD, QĐ số 234/QĐ-SXD

Ngày 03/10/2011, UBND tỉnh Cà Mau đã công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cà Mau: Phần xây dựng (QĐ số 234/QĐ-SXD); Phần lắp đặt (QĐ số 233/QĐ-SXD); Bảng giá ca máy và thiết bị thi công (QĐ số 235/QĐ-SXD)

14/03/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội năm 2011

Ngày 24/11/2011, UBND Thành phố Hà Nội đã công bố đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội: Phần xây dựng (QĐ số 5481/QĐ-UBND); Phần lắp đặt (QĐ số 5479/QĐ-UBND); Phần sửa chữa (QĐ số 5480/QĐ-UBND); Phần khảo sát (QĐ số 5478/QĐ-UBND).

01/12/2013

0 phản hồi

Xem chi tiết
Đơn giá xây dựng cơ bản khu vực TP.HCM (Phần xây dựng và phần lắp đặt) ban hành kèm theo quyết định số 104/2006/QĐ-UBND ngày 14/07/2006 của UBND TP.HCM

Đơn giá xây dựng cơ bản khu vực TP.HCM (Phần xây dựng và phần lắp đặt) ban hành kèm theo quyết định số 104/2006/QĐ-UBND ngày 14/07/2006 của UBND TP.HCM

26/11/2013

0 phản hồi

Xem chi tiết
Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của UBND tỉnh Lâm đồng v/v ban hanh bộ định mức và đơn giá một số dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Đà lạt

Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị công bố kèm theo công văn số 2273/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng chỉ bao gồm phần duy trì cây xanh. UBND tỉnh Lâm đồng đã ban hành Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 v/v ban hanh bộ định mức và đơn giá một số dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Đà lạt (có phần trồng mới cây xanh).

26/11/2013

0 phản hồi

Xem chi tiết
Công văn số 4845/UBND-ĐTMT ngày 28/09/2010 của UBND TP.HCM công bố đơn giá duy trì cây xanh đô thị thành phố Hồ Chí Minh

Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị công bố kèm theo công văn số 2273/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng chỉ bao gồm phần duy trì cây xanh. UBND TP.HCM đã ban hành công văn số 3915/UBND-ĐTMT ngày 03/08/2009 công bố định mức dự toán bổ sung chuyên ngành công viên cây xanh. Đơn giá duy trì cây xanh đô thị TP.HCM công bố theo công văn số 4845/UBND-ĐTMT ngày 28/09/2010 bao gồm phần đơn giá duy trì và trồng mới cây xanh.

22/11/2013

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 11923104 | Online: 2964