Download

Nghị định, Thông tư, Quyết định

Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ: Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng

Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

30/06/2023

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông tư số 44/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

30/06/2023

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông tư số 27/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023 và thay thế Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

23/05/2023

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông tư số 28/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023 và thay thế Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

23/05/2023

0 phản hồi

Xem chi tiết
Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 03/3/2021 và thay thế Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

15/03/2021

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông tư số 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Thông tư số 11/2019/TT-BXD ban hành ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2020.

15/03/2020

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông tư số 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công

Thông tư số 15/2019/TT-BXD ban hành ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2020 và thay thế Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

18/01/2020

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông tư số 16/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.

12/01/2020

0 phản hồi

Xem chi tiết
Tổng hợp văn bản pháp luật về Xây dựng, phần 2 (sắp xếp theo thời gian ban hành)

Luật xây dựng 50/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015;
Luật số 03/2016/QH14 bãi bỏ Điều 151 của Luật xây dựng số 50/2014/QH13 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.
Nghị định số 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019. Nhiều thông tư hướng dẫn đã được Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn NĐ số 68/2019/NĐ-CP.

11/01/2020

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông tư số 09/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tư 09/2019/TT-BXD thay thế Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.

08/01/2020

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 11854648 | Online: 1047