Download

Nghị định, Thông tư, Quyết định

Thông tư số 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Thông tư số 11/2019/TT-BXD ban hành ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2020.

15/03/2020

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông tư số 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công

Thông tư số 15/2019/TT-BXD ban hành ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2020 và thay thế Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

18/01/2020

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông tư số 16/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.

12/01/2020

0 phản hồi

Xem chi tiết
Tổng hợp văn bản pháp luật về Xây dựng, phần 2 (sắp xếp theo thời gian ban hành)

Luật xây dựng 50/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015;
Luật số 03/2016/QH14 bãi bỏ Điều 151 của Luật xây dựng số 50/2014/QH13 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.
Nghị định số 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019. Nhiều thông tư hướng dẫn đã được Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn NĐ số 68/2019/NĐ-CP.

11/01/2020

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông tư số 09/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tư 09/2019/TT-BXD thay thế Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.

08/01/2020

0 phản hồi

Xem chi tiết
Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ: Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ: Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 01/10/2019 và thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

15/08/2019

1 phản hồi

Xem chi tiết
Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2018 và thay thế Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 03 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

11/01/2018

0 phản hồi

Xem chi tiết
Tổng hợp văn bản pháp luật về Xây dựng (sắp xếp theo thời gian ban hành)

Luật xây dựng 50/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015;
Luật số 03/2016/QH14 bãi bỏ Điều 151 của Luật xây dựng số 50/2014/QH13 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017

01/01/2018

0 phản hồi

Xem chi tiết
Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng;...

Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

27/12/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 11406377 | Online: 217