Download

Tổng hợp văn bản pháp luật về Xây dựng, phần 2 (sắp xếp theo thời gian ban hành)
Luật xây dựng 50/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015;
Luật số 03/2016/QH14 bãi bỏ Điều 151 của Luật xây dựng số 50/2014/QH13 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.
Nghị định số 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019. Nhiều thông tư hướng dẫn đã được Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn NĐ số 68/2019/NĐ-CP.
Tổng hợp các văn bản hướng dẫn Luật Xây dựng 2014 (50/2014/QH13) có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019. Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều Thông tư hướng dẫn thực hiện NĐ số 68/2019/NĐ-CP.

Bài viết sau đây tổng hợp văn bản hướng dẫn NĐ số 68/2019/NĐ-CP áp dụng từ 01/10/2019, các văn bản trước thời điểm này có thể xem Tổng hợp văn bản pháp luật về Xây dựng, phần 1 (sắp xếp theo thời gian ban hành).
 
STT Số hiệu Nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực Ghi chú
I. Luật
1 50/2014/QH13 Luật Xây dựng 18/06/2014 01/01/2015 Thay thế luật Xây dựng số 16/2003/QH11
2 03/2016/QH14 Sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư 22/11/2016 01/01/2017 Bãi bỏ một số điều, khoản của các luật sau đây: a) Khoản 1 Điều 19 của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13; b) Điều 151 của Luật xây dựng số 50/2014/QH13.
II. Nghị định
1 68/2019/NĐ-CP Quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 14/08/2019 01/10/2019 Thay thế NĐ số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015
III. Thông tư (Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động Thương binh Xã Hội)
1 09/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 26/12/2019 15/02/2020 Thay thế TT 06/2016/TT-BXD
2 10/2019/TT-BXD Ban hành định mức xây dựng 26/12/2019 15/02/2020 Định mức khảo sát; xây dựng; lắp đặt; lắp đặt máy & thiết bị; dự toán thí nghiệm; sửa chữa bảo dưỡng công trình; sử dụng vật liệu xây dựng
3 11/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng 26/12/2019 15/02/2020  
4 12/2019/TT-BXD Hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng 26/12/2019 15/02/2020  
5 13/2019/TT-BXD Quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 26/12/2019 15/02/2020  
6 14/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng 26/12/2019 15/02/2020  
7 15/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng 26/12/2019 15/02/2020 Thay thế TT 05/2016/TT-BXD
8 16/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng 26/12/2019 15/02/2020 Từ cấp độ Quyết định (79/QĐ-BXD) đã nâng cấp lên Thông tư
9 17/2019/TT-BXD Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình 26/12/2019 15/02/2020  
10 18/2019/TT-BXD Hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư 26/12/2019 15/02/2020  
IV. Quyết định
1             

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11256069 | Online: 33