Download

Thông tư số 27/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023 và thay thế Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.
Thông tư số 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thầm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.
 
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023 và thay thế Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.
 
Download tập tin đính kèm:
Thông tư số 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023Bài viết có liên quan:
Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ: về quản lý dự án đầu tư xây dựng   
Visited: 11804755 | Online: 371