Download

Thông tư số 44/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.
Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.
 
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.
 
 
Download tập tin đính kèm:
Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023   
Visited: 11804743 | Online: 359