Download

Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ: Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng
Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.
Nghị định quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.
    
Visited: 11804740 | Online: 356