Tin tức & sự kiện

Tin chuyên ngành

Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Theo quy định tại thông tư này bảng tính lương nhân công sẽ đơn giản hơn, mức lương đầu vào để tính đã bao gồm các khoản phụ cấp lưu động, phụ cấp không ổn định sản xuất, phụ cấp khu vực (không cần nhớ Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng, lương tối thiểu chung và Thông tư quy định các khoản phụ cấp như trước).

25/03/2015

0 phản hồi

Xem chi tiết
Công văn số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2015. Để đảm bảo các hoạt động đầu tư xây dựng không bị gián đoạn trong khi chờ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định và hướng dẫn thực hiện Luật, Bộ Xây dựng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và tuân thủ đầy đủ các nội dung đã được quy định cụ thể của Luật Xây dựng 2014 trong khi chờ có văn bản quy định, hướng dẫn. Riêng một số nội dung Luật Xây dựng 2014 giao cho Chính phủ hướng dẫn thì được áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Xây dựng năm 2003 nhưng không trái với các quy định của Luật Xây dựng 2014.

09/01/2015

0 phản hồi

Xem chi tiết
Bộ Xây dựng: Công bố định mức dự toán Dịch vụ đô thị năm 2014

- Quyết định số 591/QĐ-BXD: Định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nước đô thị;
- Quyết định số 592/QĐ-BXD: Định mức dự toán Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị;
- Quyết định số 593/QĐ-BXD: Định mức dự toán Duy trì cây xanh đô thị;
- Quyết định số 594/QĐ-BXD: Định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị;

18/08/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Bộ Xây dựng: Công bố định mức dự toán xây dựng công trình (Sửa đổi và Bổ sung) năm 2014

- Quyết định số 587/QĐ-BXD v/v Công bố định mức dự toán xây dựng công trình Phần Lắp đặt (Sửa đổi và bổ sung).

- Quyết định số 588/QĐ-BXD v/v Công bố định mức dự toán xây dựng công trình Phần Xây dựng (Sửa đổi và bổ sung)

31/07/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Công văn số 907/BXD-KTXD ngày 08/05/2014 của Bộ Xây dựng v/v xác định tiền lương nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Bộ Xây dựng đang triển khai thực hiện việc xây dựng mức lương đầu vào cùng với hệ thống thang lương, bảng lương, hệ số cấp bậc của công nhân xây dựng làm cơ sở xác định đơn giá, lập dự toán xây dựng công trình.
Trong khi chưa có hướng dẫn cụ thể về tiền lương nêu trên, đề nghị các địa phương, các Bộ, Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty nhà nước… thực hiện việc xác định chi phí tiền lương nhân công phục vụ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên cơ sở điều tra, khảo sát mức giá nhân công xây dựng thực tế trên thị trường lao động làm căn...

09/05/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thực hiện Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ: Tạm thời xác định chi phí tiền lương theo quy định cũ

Chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng công trình được xác định như sau: Mức lương tối thiểu vùng, mức lương tối thiểu chung, hệ số bậc lương theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước.
Tuy nhiên kể từ ngày 01/07/2013, Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ đã hết hiệu lực thi hành.

28/11/2013

0 phản hồi

Xem chi tiết
Công văn số 4167/BCT-TCNL hiệu chỉnh đơn giá xây dựng chuyên ngành xây lắp công trình ĐZ và TBA

Đính chính đơn giá XDCB chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp ban hành theo công văn số 7606/BCT-NL ngày 5/8/2009 của Bộ Công thương.

24/05/2013

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 11923281 | Online: 3141