Tin tức & sự kiện

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Thông tư này hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Các đối tượng được áp dụng trong Thông tư là: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng của dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách; dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT, BT, BTO, PPP do cơ quan quản lý nhà nước quản lý. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng các quy định của Thông tư này.

Dự thảo thông tư quy định đơn giá nhân công được xác định theo công thức sau:
G­NC = LNC x HCB x  1/t
            Trong đó:
            - GNC: đơn giá nhân công tính cho một ngày công trực tiếp sản xuất xây dựng.
- LNC: mức lương đầu vào để xác định đơn giá nhân công cho một ngày công trực tiếp sản xuất xây dựng. Mức lương này đã bao gồm các khoản lương phụ, các khoản phụ cấp lưu động, phụ cấp khu vực, phụ cấp không ổn định sản xuất và đã tính đến các yếu tố thị trường công bố tại Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này. 
- HCB: hệ số lương theo cấp bậc của nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng công bố tại Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này.
- t: 26 ngày làm việc trong tháng.

Để hoàn chỉnh dự thảo trước khi trình Bộ Xây dựng ban hành, Viện Kinh tế xây dựng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và Bạn đọc trong, ngoài nước tham gia góp ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử gửi về hộp thư tttt.vkt@moc.gov.vn hoặc vienktxd@moc.gov.vn, và gửi bằng văn bản về Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng - 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Download tập tin đính kèm:

Dự thảo thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nguồn: Viện Kinh tế Xây dựng
   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11186354 | Online: 245