Tin tức & sự kiện

Bộ Xây dựng: Công bố định mức dự toán Dịch vụ đô thị năm 2014
- Quyết định số 591/QĐ-BXD: Định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nước đô thị;
- Quyết định số 592/QĐ-BXD: Định mức dự toán Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị;
- Quyết định số 593/QĐ-BXD: Định mức dự toán Duy trì cây xanh đô thị;
- Quyết định số 594/QĐ-BXD: Định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị;
- Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 v/v công bố định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nước đô thị;
- Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 v/v công bố định mức dự toán Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị;
- Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 v/v công bố định mức dự toán Duy trì cây xanh đô thị;
- Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 v/v công bố định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị;

Tất cả Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2014.   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11855151 | Online: 1550