Download

Thông tư số 16/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.
Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án  và tư vấn đầu tư xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2020.

Như vậy Bộ Xây dựng đã nâng cấp định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng từ mức độ Quyết định (79/QĐ-BXD) lên Thông tư.

Download tập tin đính kèm:
Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019   
Visited: 11720105 | Online: 415