Download

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 18/06/2014. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 18/06/2014.
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.
Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 và Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015.

Download tập tin đính kèm:
50_2014_QH13_18_06_2014.pdf   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11637757 | Online: 103