Download

Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cà Màu năm 2011 - QĐ số 233/QĐ-SXD, QĐ số 234/QĐ-SXD
Ngày 03/10/2011, UBND tỉnh Cà Mau đã công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cà Mau: Phần xây dựng (QĐ số 234/QĐ-SXD); Phần lắp đặt (QĐ số 233/QĐ-SXD); Bảng giá ca máy và thiết bị thi công (QĐ số 235/QĐ-SXD)
- Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng công bố theo QĐ số 234/QĐ-SXD ngày 03/10/2011.
- Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt công bố theo QĐ số 233/QĐ-SXD ngày 03/10/2011.
- Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát công bố theo QĐ số 263/QĐ-SXD ngày 08/11/2011.
- Bảng giá ca máy và thiết bị thi công công bố theo QĐ số 235/QĐ-SXD ngày 03/10/2011.

Lưu ý:
- Trong quá trình tham khảo áp dụng bộ đơn giá do Sở Xây dựng Cà Mau công bố kèm theo QĐ số 234/QĐ-SXD ngày 03/10/2011 và QĐ số 233/QĐ-SXD ngày 03/10/2011, các đơn vị phải lưu ý điều chỉnh lại đơn giá một số công tác có định mức đã thay đổi (QĐ số 1172/QĐ-BXD, QĐ số 1173/QĐ-BXD) cho phù hợp.
- Tham khảo công văn số 178/SXD-KTXD ngày 02/04/2013 v/v triển khai định mức sửa đổi và bổ sung phần xây dựng và phần lắp đặt.
 
Download tập tin đính kèm:
Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (QĐ số 233/QĐ-SXD)
Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (QĐ số 234/QĐ-SXD)
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công (QĐ số 235/QĐ-SXD)   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 9920127 | Online: 231