Tin tức & sự kiện

Tỉnh Cà Mau thông báo triển khai định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng và phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung)
Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau thông báo triển khai định mức dự toán xây dựng công trình - phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung) ban hành theo QĐ số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và định mức dự toán xây dựng công trình - phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) ban hành theo QĐ số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau thông báo triển khai định mức dự toán xây dựng công trình - phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung) ban hành theo QĐ số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và định mức dự toán xây dựng công trình - phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) ban hành theo QĐ số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Download ập tin đính kèm:
Công văn số 178/SXD-KTXD v/v triển khai định mức sửa đổi và bổ sung phần xây dựng và phần lắp đặt   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11923541 | Online: 3401