Tin tức & sự kiện

Công bố đơn giá xây dựng công trình khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (năm 2023)
Đơn giá xây dựng công trình khu vực Thành phố Hồ Chí Minh công bố kèm theo QĐ số 2966/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bộ đơn giá xây dựng công trình được xác định trên cơ sở áp dụng định mức xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Ngày 21/7/2023, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 2966/QĐ-UBND về công bố đơn giá xây dựng công trình khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm:
1. Đơn giá dự toán xây dựng công trình tại Phụ lục I.
2. Đơn giá dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tại Phụ lục II. 
3. Đơn giá dự toán khảo sát xây dựng công trình tại Phụ lục III. 
4. Đơn giá dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tại Phụ lục IV.
5. Đơn giá dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Phụ lục V.
6. Đơn giá dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ tại Phụ lục VI.
 
Đơn giá xây dựng công trình công bố kèm theo Quyết định số 2966/QĐ-UBND được xác định trên cơ sở áp dụng định mức xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Giá vật liệu theo Thông báo về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý III/2022 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng). Đối với những loại vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá thì tạm tính theo giá tham khảo tại thị trường. Trong quá trình áp dụng đơn giá, nếu giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm điều chỉnh cho phù hợp.

Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo Quyết định số 2188/QĐ-SXD-KTXD ngày 21/11/2022 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Chi phí nhân công trong đơn giá tính cho khu vực 1 gồm (bao gồm thành phố Thủ Đức và các quận-huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trừ huyện Cần Giờ). Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn khu vực 2 (Huyện Cần Giờ) khi áp dụng đơn giá 2966/QĐ-UBND thì chi phí nhân công được nhân thêm hệ số điều chỉnh.


Chi phí máy thi công được xác định theo Quyết định số 2188/QĐ-SXDKTXD ngày 21/11/2022 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Chi phí ca máy trong đơn giá được tính theo khu vực 1 gồm (Bao gồm thành phố Thủ Đức và các quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trừ huyện Cần Giờ); Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn khu vực 2 (huyện Cần Giờ) khi áp dụng tập đơn giá 2966/QĐ-UBND thì chi phí máy thi công được nhân thêm hệ số điều chỉnh.
 
Bảng hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công:
# Nội dung Knc (Khu vực 2) Kmtc (Khu vực 2)
1 Đơn giá dự toán xây dựng công trình 0,923 0,977
2 Đơn giá dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình 0,923 0,977
3 Đơn giá dự toán khảo sát xây dựng công trình 0,923 0,985
4 Đơn giá dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng 0,923 0,977
5 Đơn giá dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 0,923 0,985
6 Đơn giá dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ  0,923 0,977
 

Nguồn: Công báo Thành phố Hồ Chí Minh
 Bài viết có liên quan:
Cập nhật đơn giá Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11923397 | Online: 3257