Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016
Cập nhật dữ liệu đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/07/2016.

Công văn số 11513/HD-SXD-KTXD ngày 21/07/2016 v/v hướng dẫn thực hiện bộ đơn giá khu vực thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo QĐ số 3384/QĐ-UBND.
Ngày 02/07/2016, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 3384/QĐ-UBND v/v công bố Bộ đơn giá xây dựng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh sau đây gọi tắt là bộ đơn giá TPHCM (2016).
 
Công ty chúng tôi đã tiến hành cập nhật dữ liệu đơn giá TP.HCM (2016) sử dụng cho phần mềm dự toán ADTPro, cụ thể như sau:
1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (QĐ số 3384/QĐ-UBND).
2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (QĐ số 3384/QĐ-UBND).
3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Sửa chữa (QĐ số 3384/QĐ-UBND). 
4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát (QĐ số 3384/QĐ-UBND).
 
- Bộ đơn giá TP.HCM (2016) đã bổ sung mã hiệu đơn giá dựa trên định mức công bố theo QĐ số 1091/QĐ-BXD ban hành ngày 26/12/2011; QĐ số 1172/QĐ-BXD ban hành ngày 26/12/2012; QĐ số 1173/QĐ-BXD ban hành ngày 26/12/2012; QĐ số 587/QĐ-BXD ban hành ngày 29/05/2014 và QĐ số 588/QĐ-BXD ban hành ngày 29/05/2014 của Bộ Xây dựng.

- Hầu hết đơn giá sử dụng vữa xây, tô, trát và vữa bê tông đều được tính toán với cấp phối định mức vữa xi măng PC40, người lập dự toán không cần phải thực hiện chức năng chuyển đổi đơn giá từ XMPC30 hay XMPC40.

- Bộ đơn giá Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 công bố kèm theo QĐ số 3384/QĐ-UBND đã tính lương nhân công với mức lương đầu vào là 2.350.000 đồng/tháng qui định tại Thông tư số 05/2016/TT-BXD. Khi lập dự toán với bộ đơn giá 3384/QĐ-UBND, không cần phải sử dụng hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công tại bảng THKP (ngoại trừ công trình tại huyện Cần Giờ phải điều chỉnh Knc = 0,915 và Kmtc = 0,975).

Lưu ý: Mã hiệu đơn giá công tác phần Lắp đặt có một số mã hiệu đơn giá trùng nhau. Bộ đơn giá ban hành mã hiệu BB.11111 (Định mức theo CV số 1777/BXD-VP) và đồng thời ban hành mã hiệu BB.11111 (Định mức theo QĐ số 587/QĐ-BXD). Để phân biệt 2 mã hiệu đơn giá này khi cập nhật dữ liệu vào phần mềm dự toán ADTPro, công ty chúng tôi đã thêm chữ A vào sau mã hiệu đơn giá cho những mã hiệu tính theo 1777/BXD-VP. Đây là cách xử lý có tham khảo bộ đơn giá Lắp đặt tỉnh Đắk Lắk (QĐ số 50/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015).

Xử lý dữ liệu chuyển tiếp:
Xử lý dữ liệu chuyển tiếp cho các hạng mục công trình lập dự toán với bộ đơn giá xây dựng công trình TPHCM (2006) sang sử dụng bộ đơn giá xây dựng công trình TPHCM (2016).
- Hạng mục công trình đang phân tích vật tư với định mức XMPC40 cần sử dụng tiện ích chuyển đổi mã đơn giá từ PC40 -->PC30, nhằm loại bỏ mã hiệu đơn giá có chữa a phía sau.
- Nếu mã hiệu đơn giá có có chữ N phía sau (mã hiệu đơn giá theo định mức sửa đổi bổ sung 1091, 1172, 1173, 587, 588) cần xóa bỏ chữa N trước khi chuyển sang sử dụng với bộ đơn giá TP. Hồ Chí Minh (2016).
- Các đơn vị tư vấn đã lập dự toán theo phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình với chức năng tính lương nhân công theo TT số 01/2015/TT-BXD có thể chuyển về lại cách lập dự toán theo kiểu quen thuộc Tổng hợp vật tư và áp giá vật liệu khi lập dự toán với bộ đơn giá TPHCM (2016).
- Vào menu Tiện ích chọn Thay đổi đơn giá tỉnh/thành phố chọn đơn giá TP. Hồ Chí Minh (2016), phần mềm dự toán ADTPro sẽ áp giá vật liệu, nhân công và máy thi công theo bộ đơn giá TP. Hồ Chí Minh (2016).
 
Hướng dẫn cập nhật đơn giá mới:
- Cập nhật ADTPro phiên bản mới nhất 9.6.16 (ADTPro đã nâng cấp để hiểu các loại vữa mới như vữa WALL 600 CLAIR, WALL 900 CLAIR, BLOCK-MORTAR, BLOCK-PLASTER (trát), SCL-MORTAR (xây), SCL-MORTAR (trát), G9, G9 (trát trong), G9 (trát ngoài) và Next Build)
- Vào menu Tiện ích chọn Tải đơn giá tỉnh/thành phố, tìm kiếm đơn giá "TP. Hồ Chí Minh (2016)" để tải về.
 
Đơn giá Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016
Hình: Tải đơn giá thành phố Hồ Chí Minh năm 2016
 

Công ty chúng tôi không thu thêm bất kỳ chi phí nào khi tiến hành cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình mới do các tỉnh ban hành.Bài viết có liên quan:
1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (2016)
2. Công văn số 11513/HD-SXD-KTXD ngày 21/07/2016 v/v hướng dẫn thực hiện bộ đơn giá khu vực thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo QĐ số 3384/QĐ-UBND

    

Ý kiến khách hàng: (3)

Gửi ý kiến

Nhờ Admin giải thích giúp tôi Về công tác"Phá dỡ nền,móng BT có cốt thép": - Trong Đơn giá 3384_2016 HCM phần XD (MH AA.21222) có giá NC là 1.221.547 Đ/m3 - Trong Đơn giá 3384_2016 HCM phần SC (SA.11223) có giá NC là 192.747 Đ/m3 Nên theo mã hiệu nào cho hợp lý. Chân thành cảm ơn
Admin: Bạn so sánh với mã hiệu AA.21300 sẽ phù hợp vì AA.21200 - là công tác phá dỡ kết cấu bê tông móng.

@Dũng: Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã công bố bộ đơn giá kèm theo bản mềm (File pdf). Nhờ có file pdf nên bên ADTPro chỉ cần import dữ liệu từ pdf vào phần mềm dự toán ADTPro mà không cần phải ngồi nhập thủ công nên độ chính xác là 100% và nhanh (trong 2 ngày là hoàn thành).

Sao các bạn cập nhật đơn giá nhanh vậy

Visited: 11406571 | Online: 411