Tin địa phương

Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020

Ngày 14/07/2020, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (đơn giá năm 2020) gồm các bộ đơn giá sau: 1. Đơn giá xây dựng công trình (QĐ số 1901/QĐ-UBND); 2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình (QĐ số 1902/QĐ-UBND); 3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình (QĐ số 1903/QĐ-UBND); 4. Đơn giá lắp đặt máy và thiết bị công nghệ (QĐ số 1904/QĐ-UBND); 5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (QĐ số 1905/QĐ-UBND); 6. Đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (QĐ số 1906/QĐ-UBND)..

Quyết định có hiệu lực từ ngày 14/07/2020.

25/07/2020

0 phản hồi

Xem chi tiết
Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2018

Ngày 23/01/2018, UBND tỉnh Ninh Thuận đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (đơn giá năm 2018) gồm các bộ đơn giá sau: 1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (QĐ số 10/2018QĐ-UBND). 2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (QĐ số 09/2018/QĐ-UBND). 3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa (QĐ số 14/2018/QĐ-UBND). 4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát QĐ số 13/2018/QĐ-UBND).

10/03/2018

0 phản hồi

Xem chi tiết
Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017, 2018

Ngày 12/10/2017, UBND tỉnh Bình Dương đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương gồm các bộ đơn giá sau: 1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (QĐ số 2787/QĐ-UBND). 2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (QĐ số 2786/QĐ-UBND). 3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa (QĐ số 2784/QĐ-UBND). 4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát QĐ số 2783/QĐ-UBND).

06/03/2018

0 phản hồi

Xem chi tiết
Công bố Định mức dự toán công tác xây gạch ống (8x8x18)cm cho 1m2 xây tường đơn có chiều dày 8 (cm) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ngày 20/01/2017, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 158/QĐ-UBND v/v công bố Định mức dự toán công tác xây gạch ống (8x8x18) cm cho 1m2 xây tường đơn có chiều dày 8 (cm) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/01/2017.

04/10/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau (năm 2017)

Ngày 31/03/2017, Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau đã ban hành quyết định số 161/QĐ-SXD v/v công bố các bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

27/04/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Công bố Bộ đơn giá Dịch vụ công ích đô thi trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2016

Bộ đơn giá Dịch vụ công ích đô thị trên cơ sở định mức công bố theo các QĐ số 591/QĐ-BXD; 592/QĐ-BXD; 593/QĐ-BXD và 594/QĐ-BXD.
Quyết định số 1363/QĐ-UBND cũng công bố đơn giá dịch vụ công ích đô thị phần bổ sung, đơn giá này được xác định trên cơ sở văn bản số 3885/UBND-KTN ngày 16/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương công bố Định mức dự toán bổ sung công tác dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

15/03/2017

0 phản hồi

Xem chi tiết
Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2016

Ngày 01/11/2016, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên (đơn giá năm 2016) gồm các bộ đơn giá sau: 1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (QĐ số 168/QĐ-SXD). 2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (QĐ số 169/QĐ-SXD). 3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa (QĐ số 170/QĐ-SXD). 4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát QĐ số 171/QĐ-SXD).

02/11/2016

0 phản hồi

Xem chi tiết
Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2016

Ngày 20/06/2016, UBND tỉnh Đồng Nai đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (đơn giá năm 2016) gồm các bộ đơn giá sau: 1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (QĐ số 1901/QĐ-UBND); 2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (QĐ số 1902/QĐ-UBND); 3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát (QĐ số 1903/QĐ-UBND).

Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/06/2016.

Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai ban hành đơn giá Vật liệu áp dụng chung cho toàn tỉnh, đơn giá nhân công và máy thi công tính theo từng vùng (vùng I, II và III).

28/07/2016

6 phản hồi

Xem chi tiết
Công bố Bộ đơn giá xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh (năm 2016)

Đơn giá xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo QĐ số 3384/QĐ-UBND ngày 02/07/2016 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016 và thay thế cho các QĐ số 103/2006/QĐ-UBND ngày 14/07/2006, 104/2006/QĐ-UBND ngày 14/07/2006 và QĐ số 75/QĐ-UB-QLĐT ngày 10/09/2001.

06/07/2016

13 phản hồi

Xem chi tiết
Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (năm 2016)

Ngày 16/05/2016, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành QĐ số 1340/QĐ-UBND công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (đơn giá năm 2016) gồm các bộ đơn giá sau: 1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng; 2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt; 3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Sửa chữa; 4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát.

03/06/2016

1 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 11406352 | Online: 192