Tin tức & sự kiện

Tin địa phương

Vũng Tàu: Đơn giá sửa đổi, bổ sung, đính chính năm 2015

Đơn giá xây dựng, lắp đặt theo định mức số 1172/QĐ-BXD và 1173/QĐ-BXD

01/07/2015

0 phản hồi

Xem chi tiết
Sở Xây dựng TP.HCM hướng dẫn tạm thời về triển khai thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

Các dự án sử dụng nguốn vốn ngân sách nhà nước của Thành phố: a). Dự án nhóm A: Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm định toàn bộ nội dung của dự án nhóm A (trước đây do Sở kế hoạch và Đầu tư thẩm định). b). Dự án nhóm B, C: Tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND của UBND thành phố. Các tổ chức, cá nhân được UBND thành phố phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định với các dự án được phân cấp hoặc ủy quyền quyết định đầu tư.

22/04/2015

0 phản hồi

Xem chi tiết
Đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà Nội QĐ số 798/QĐ-UBND ngày 12/02/2015

Đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo QĐ số 798/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 gồm các phần: Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội (phần công bố mới và phần sửa đổi).

12/03/2015

0 phản hồi

Xem chi tiết
Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang năm 2014 (Sửa đổi và Bổ sung)

Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng theo Quyết định công bố định mức số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 và quyết định công bố định mức số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt theo Quyết định công bố định mức số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012.

06/02/2015

1 phản hồi

Xem chi tiết
Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh (Sửa đổi và Bổ sung)

Đơn giá công trình kèm theo QĐ số 3163/QĐ-UBND sửa đổi gần 1.900 mã hiệu đơn giá đã ban hành kèm theo QĐ 3600/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

05/02/2015

2 phản hồi

Xem chi tiết
Đà Nẵng: Triển khai thực hiện định mức dự toán mới của Bộ Xây dựng

Tham khảo định mức đã công bố vào ngày 29 và 30 tháng 5 năm 2014, sử dụng trong quá trình lập dự toán xây dựng công trình.
Bộ Xây dựng đã công bố các định mức dự toán xây dựng công trình (sửa đổi và bổ sung) và định mức dự toán dịch vụ công ích sau: QĐ số 588/QĐ-BXD; QĐ số 587/QĐ-BXD; QĐ số 590/QĐ-BXD; QĐ số 591/QĐ-BXD;QĐ số 592/QĐ-BXD; QĐ số 593/QĐ-BXD; QĐ số 594/QĐ-BXD.

23/12/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Thuận phần Sửa chữa, Xây dựng và Lắp đặt (Sửa đổi và Bổ sung)

- Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận- Phần Sửa chữa, Xây dựng và Lắp đặt (Sửa đổi và Bổ sung) công bố kèm theo quyết định số 2740/QĐ-UBND ngày 20/08/2014.
- Đơn giá được công bố sử dụng định mức công bố theo QĐ số 1129/QĐ-BXD ngày 07/12/2009); QĐ số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011); QĐ số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012); QĐ số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012); QĐ số 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014); QĐ số 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014).

09/10/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận - QĐ số 55/2014/QĐ-UBND

- Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận công bố kèm theo quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 05/08/2014.
- Đây là bộ đơn giá sửa chữa với mã hiệu 5 số, định mức theo QĐ số 1129/QĐ-BXD ngày 07/12/2009 của BXD.

07/10/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 11923274 | Online: 3134