Tin tức & sự kiện

Tin địa phương

Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương năm 2013

Ngày 08/08/2013, UBND Tỉnh Bình Dương đã ban hành QĐ số 1923/QĐ-UBND công bố Đơn giá Xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2013 gồm các phần: Phần Xây dựng - Định mức theo QĐ số 1091/QĐ-BXD; Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung) - Định mức theo QĐ số 1172/QĐ-BXD; Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) - Định mức theo QĐ số 1173/QĐ-BXD;

31/08/2013

0 phản hồi

Xem chi tiết
Công bố đính chính bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương phần Xây dựng và phần Lắp đặt

QĐ số 806/QĐ-UBND ngày 03/04/2013, công bố đính chính bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương phần Xây dựng và phần Lắp đặt. Mã hiệu đơn giá AD.261, AD.262 và AD.263 đã loại bỏ chi phí đá dăm đen, bê tông nhựa hạt mịn, hạt thô và hạt trung.

26/08/2013

0 phản hồi

Xem chi tiết
Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (đơn giá năm 2013)

Ngày 17/07/2013, UBND tỉnh Sóc Trăng đã công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng gồm: Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (QĐ số 674/QĐHC-CTUBND thay thế QĐ số 991/QĐHC-CTUBND ngày 11/07/2006);Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (QĐ số 671/QĐHC-CTUBND thay thế QĐ số 991/QĐHC-CTUBND ngày 11/07/2006);Đơn giá xây dựng công trình - Phần Sửa chữa (QĐ số 672/QĐHC-CTUBND thay thế QĐ số 1631/QĐHC-CTUBND ngày 03/12/2009). Đơn giá phần xây dựng đã sử dụng định mức dự toán xây dựng công trình công bố theo CV 1776/BXD-VP, QĐ số 1091/QĐ-BXD và QĐ số 1172/QĐ-BXD.

16/08/2013

0 phản hồi

Xem chi tiết
Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Bình (đơn giá năm 2013)

Ngày 31/05/2013, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 1110/QĐ-UBND công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Bộ đơn giá gồm 03 phần như sau: Phần I: Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát; Phần II: Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng; Phần III: Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt. Đơn giá phần xây dựng đã sử dụng định mức dự toán xây dựng công trình công bố theo CV 1776/BXD-VP, QĐ số 1091/QĐ-BXD và QĐ số 1172/QĐ-BXD.

30/06/2013

1 phản hồi

Xem chi tiết
Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh (đơn giá năm 2012)

Ngày 28/12/2012, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 3600/2012/QĐ-UBND công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Bộ đơn giá gồm 03 phần như sau: Phần I: Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát; Phần II: Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng; Phần III: Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt;

28/12/2012

0 phản hồi

Xem chi tiết
Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ (đơn giá năm 2012)

Ngày 11/01/2012, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đã phát hành công văn số 30/SXD-KTXD v/v công bố đơn giá xây dựng công trình và công văn số 27/SXD-KTXD v/v công bố và hướng dẫn áp dụng đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

20/02/2012

0 phản hồi

Xem chi tiết
Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương (đơn giá năm 2011)

Ngày 02/12/2011, UBND tỉnh Bình Dương đã công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương: Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (3731/QĐ-UBND); Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (3730/QĐ-UBND); Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát (3732/QĐ-UBND); Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa (3730/QĐ-UBND); Đơn giá dịch vụ công ích đô thị (3729/QĐ-UBND)

01/02/2012

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 11313526 | Online: 109