Tin tức & sự kiện

Tin địa phương

Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh An Giang (năm 2016)

Ngày 27/04/2016, UBND tỉnh An Giang đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh An Giang (đơn giá năm 2016) gồm các bộ đơn giá sau: 1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (QĐ số 1172/QĐ-UBND). 2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (QĐ số 1173/QĐ-UBND). 3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa (QĐ số 1174/QĐ-UBND). 4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát (QĐ số 1175/QĐ-UBND).

02/06/2016

4 phản hồi

Xem chi tiết
Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau (năm 2016)

Ngày 01/04/2016, Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau đã ban hành quyết định số 55/QĐ-SXD v/v công bố các bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

06/05/2016

1 phản hồi

Xem chi tiết
Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (năm 2016)

Ngày 19/01/2016, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (đơn giá năm 2016) gồm các bộ đơn giá sau: 1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (QĐ số 127/QĐ-UBND). 2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (QĐ số 128/QĐ-UBND). 3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa (QĐ số 129/QĐ-UBND). 4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát (QĐ số 126/QĐ-UBND). 5. Đơn giá xây dựng công trình - Phần dịch vụ công ích đô thị (QĐ số 130/QĐ-UBND).

09/03/2016

3 phản hồi

Xem chi tiết
Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Kon Tum (năm 2015)

Ngày 30/12/2015, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành quyết định số 1390/QĐ-UBND v/v công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

03/03/2016

2 phản hồi

Xem chi tiết
Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Lắk (năm 2015)

Ngày 17/12/2015, UBND tỉnh Đắk Lắk đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đơn giá năm 2015) gồm các bộ đơn giá sau: 1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng, Lắp đặt (QĐ số 50/2015/QĐ-UBND). 2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (bổ sung) (51/2015/QĐ-UBND),.... Các quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016.

27/02/2016

0 phản hồi

Xem chi tiết
Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận (năm 2015)

Ngày 15/12/2015, UBND tỉnh Ninh Thuận đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (đơn giá năm 2015) gồm các bộ đơn giá sau: 1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (QĐ số 88/2015/QĐ-UBND). 2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (QĐ số 86/2015/QĐ-UBND). 3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Sửa chữa (QĐ số 87/2015/QĐ-UBND). 4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát (QĐ số 89/2015/QĐ-UBND). 5. Đơn giá chuyên ngành đô thị tỉnh Ninh Thuận (QĐ số 85/2015/QĐ-UBND).

29/01/2016

0 phản hồi

Xem chi tiết
Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Khánh Hòa (Sửa đổi và bổ sung)

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Khánh Hòa phần Xây dựng và Lắp đặt (Sửa đổi và bổ sung). Đơn giá tính toán căn cứ trên định mức công bố kèm theo QĐ số 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 và QĐ số 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 của Bộ Xây dựng.

04/09/2015

0 phản hồi

Xem chi tiết
Vũng Tàu: Đơn giá sửa đổi, bổ sung, đính chính năm 2015

Đơn giá xây dựng, lắp đặt theo định mức số 1172/QĐ-BXD và 1173/QĐ-BXD

01/07/2015

0 phản hồi

Xem chi tiết
Sở Xây dựng TP.HCM hướng dẫn tạm thời về triển khai thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

Các dự án sử dụng nguốn vốn ngân sách nhà nước của Thành phố: a). Dự án nhóm A: Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm định toàn bộ nội dung của dự án nhóm A (trước đây do Sở kế hoạch và Đầu tư thẩm định). b). Dự án nhóm B, C: Tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND của UBND thành phố. Các tổ chức, cá nhân được UBND thành phố phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định với các dự án được phân cấp hoặc ủy quyền quyết định đầu tư.

22/04/2015

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 11313555 | Online: 138