Công bố Bộ đơn giá Dịch vụ công ích đô thi trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2016
Bộ đơn giá Dịch vụ công ích đô thị trên cơ sở định mức công bố theo các QĐ số 591/QĐ-BXD; 592/QĐ-BXD; 593/QĐ-BXD và 594/QĐ-BXD.
Quyết định số 1363/QĐ-UBND cũng công bố đơn giá dịch vụ công ích đô thị phần bổ sung, đơn giá này được xác định trên cơ sở văn bản số 3885/UBND-KTN ngày 16/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương công bố Định mức dự toán bổ sung công tác dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Ngày 29/06/2016, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 1363/QĐ-UBND v/v Công bố Bộ đơn giá Dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 
Bộ đơn giá được công bố trên cơ sở các QĐ công bố định mức của Bộ Xây dựng:
- Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị.
- Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị.
- Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị.
- Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị.

Ngoài ra, Quyết định số 1363/QĐ-UBND cũng công bố đơn giá dịch vụ công ích đô thị phần bổ sung, đơn giá này được xác định trên cơ sở văn bản số 3885/UBND-KTN ngày 16/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương công bố Định mức dự toán bổ sung công tác dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Download tập tin đính kèm:
1363/QĐ-UBND ngày 29/06/2016   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11545166 | Online: 957